Podstawowe informacje

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

  • 1) zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
  • 3) prowadzenie działań ratowniczych.

Pożar jest to niekontrolowany proces palenia materiałów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonym przebiegający z wydzieleniem dużej ilości ciepła, światła i dymu (czasami trującego).

Powstaje wskutek czynników zewnętrznych (zaprószenie ognia np. przez niedopałek papierosa, iskry z urządzeń technicznych, zwarcia w instalacji elektrycznej, wypalania ściernisk, pioruna, bezmyślnie rzuconej butelki skupiającej promienie słoneczne) lub czynników wewnętrznych (reakcje chemiczne egzotermiczne). 

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie przeciwpożarowej: "kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej  albo Policję bądź wójta albo sołtysa".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej