Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy (oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi) kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Wśród nich możemy wyróżnić:

  • systemy produkcji i zaopatrzenia w energię i paliwa,
  • systemy łącznościowe i teleinformatyczne,
  • systemy finansowe i bankowe,
  • systemy zaopatrzenia w wodę i żywność,
  • systemy ochrony zdrowia,
  • systemy transportowe i komunikacyjne (drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie),
  • systemy ratownicze,
  • systemy zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
  • systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej mają obowiązek ich ochrony, w szczególności przez przygotowanie i wdrażanie, stosownie do przewidywanych zagrożeń, planów ochrony infrastruktury krytycznej oraz utrzymywanie własnych systemów rezerwowych zapewniających bezpieczeństwo i podtrzymujących funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej pelnego odtworzenia.

Strukturę planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowanych przez właścicieli, posiadaczy samoistnych i zależnych obiektów instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej oraz sposób aktualizacji tych planów określa rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej. Prezydent Miasta nie uzgadnia planów ochrony infrastruktury krytycznej opracowanych przez właścicieli i posiadaczy samoistnych i zależnych tej infrastruktury.

Plany są uzgadniane z wojewodą, komendantem wojewódzkim Policji i PSP, dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW, wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, wojewódzkim lekarzem weterynarii, państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz z ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego, we właściwości którego znajduje się system, do którego została zaliczona dana infrastruktura krytyczna.

Po dokonaniu uzgodnień plan zatwierdza dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Do opracowania planu niezbędna jest charakterystyka zagrożeń i ocena ich wystąpienia - charakterystyka zagrożeń dla Poznania znajduje się w załączniku - ,,planie ZK"

Ustalono następujące zasady współpracy z CZK Miasta Poznania:

- wzajemne powiadamianie w przypadkach wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych,

- wzajemne przekazywanie i aktualizowanie danych teleadresowych,

- informowanie o awariach i planowych przerwach w działalności systemów lub urządzeń mających wpływ na działanie infrastruktury krytycznej na terenie miasta Poznania.

Zasoby Prezydenta Miasta Poznania możliwe do wykorzystania w celu ochrony infrastruktury krytycznej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej  znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Należy również uzgodnić mozliwe do wykorzystania zasoby KM PSP i KM Policji po uzgodnieniu z tymi służbami.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej