Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Od 2006 r. Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR) współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości. Działalnia te są możliwe dzięki ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Co roku WDGR ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań Miasta Poznania w obszarze działalnośći wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość, w ramach których zleca przeprowadzenie dwóch głównych zadań:

1. przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń i warsztatów wspomagających zakładanie i prowadzenie działalnośći gospodarczej przez mieszkańców Poznania;

2. Wspieranie usług doradztwa biznesowego adresowanych do początkujących przedsiębiorców z terenu miasta Poznania.

Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Poznania mieszkańcy mogą skorzystać z wielu, specjalistycznych szkoleń i warsztatów. Przkładowe tematy szkoleń:

  • Marketing w małej firmie
  • Efektywna sprzedaż
  • Transakcje w handlu zagranicznym
  • Prawo Zamówień Publicznych
  • Biznesplan
  • Jak skutecznie sprzedawać na rynkach zagranicznych
  • Przewodnik przedsiębiorcy - czyli co przedsiębiorca wiedzieć powinien
  • Prawo we własnej firmie.

Aktualne szkolenia: SZKOLENIA