Komunikat o zgłaszaniu kandydatek i kandydatów do nagrody "Senioribus optime meritis" (Najlepszy Przyjaciel Seniorów) w roku 2022

Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady. 

Statuetka nagrody Najlepszy Przyjaciel Seniorów "Senioribus Optime Meritis", fot. UMP - grafika artykułu
Statuetka nagrody Najlepszy Przyjaciel Seniorów "Senioribus Optime Meritis", fot. UMP

1. Regulamin nagrody stanowi, że:

- nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku,

- laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów: konkretnej osoby lub osób bądź przyczyniając się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście,

- kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną,

- kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać, pisemnie lub elektronicznie, do 30 czerwca każdego bieżącego roku do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,

- kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady,

- kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur,

- w przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

2. Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest poniżej w zalącznikach.

3. Wnioski prosimy przesyłać drogą mailową. Skan wniosku powinien być podpisany w odpowiednich polach przez kandydatów i osoby lub instytucje zgłaszające. Wniosek można przesłać na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl

4. Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2022 r.

Załączniki

sieci społecznościowe