Zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

AKTUALIZACJA:
Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że zbieranie ofert w ramach zaproszenia zostało zakończone. Otrzymane oferty w pełni wyczerpują limit na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ("ITPOK") określony w zaproszeniu do składania ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia odpadów kierowanych do ITPOK w Poznaniu

1 - grafika artykułu
1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA UZUPEŁNIENIE STRUMIENIA ODPADÓW KIEROWANYCH DO INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W POZNANIU W OKRESIE OD 2 LISTOPADA 2022 DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Miasto Poznań ("Miasto") zaprasza Państwa do złożenia oferty na uzupełnienie strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 kierowanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych ("ITPOK"), zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Energetycznej 5 (gmina Poznań, powiat Poznań, województwo wielkopolskie) w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, w związku z czym nie wiąże Miasta, a otrzymanie oferty nie rodzi po stronie Miasta obowiązku zawarcia umowy.

I. Informacje ogólne

 1. Na podstawie umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu (dalej "Umowa PPP") z dnia 8 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Miastem a SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (obecnie PreZero Zielona Energia sp. z o.o.) (dalej jako "PreZero" lub "Partner Prywatny"), Partner Prywatny za wynagrodzeniem zobowiązał się do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz zarządzania i utrzymania przez okres 25 lat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu.
 2. ITPOK posiada decyzję nr  DSR-II-2.7222.14.2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. udzielającej SITA Zielona Energia Sp. z o.o. (obecnie PreZero) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ITPOK, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej (obecnie: Energetycznej), na działkach o numerach ewidencyjnych 2/11, 5/29, 5/37, arkusz 01, obręb Główna, z późniejszymi zmianami, o mocach przerobowych 210.000 Mg/rok przy uwzględnieniu nominalnej wartości kalorycznej odpadów w wysokości 8,4 MJ/kg (Decyzja).
 3. Na mocy wydanej Decyzji ITPOK może przyjąć i termicznie przekształcić m.in. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (Odpady).

II. Opis przedmiotu zaproszenia

 1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest dostawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do ITPOK o wartości  kalorycznej od 6,5 MJ/kg do 8,4 MJ/kg, w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 2. Dostawy powinny być realizowane w okresie od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w dniach od wtorku do soboty włącznie.

a)     Dostawy tygodniowe w okresie od 2 listopada  2022 r. do 6 listopada 2022 r. nie powinny być większe niż 500 Mg, a dostawy dzienne nie powinny być większe jak 125 Mg.

b)     Dostawy tygodniowe od 7 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie powinny być większe niż 1 100 Mg, a dostawy dzienne nie powinny być większe jak 220 Mg.

   Szczegółowy harmonogram dostaw znajduje się w Zaproszeniu do złożenia oferty. Łączna ilość odpadów  w ramach zaproszenia wynosi 9300 Mg.

       3. Cena netto za zagospodarowanie Odpadów jest zgodna z cennikiem ITPOK na rok 2022 i wynosi  306,44 PLN/Mg netto. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT.

       4. Dostarczone odpady będą przyjmowane do ITPOK zgodnie z obowiązującą Procedurądla podwykonawców ITPOK załączoną do niniejszego zaproszenia jako załącznik nr 3 i przetworzone termicznie.

      5. Szczegółowe warunki rozliczeń oraz zasady dostaw Odpadów regulować będzie Umowana dostarczanie odpadów do zagospodarowania w ITPOK (Umowa), której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

III. Warunki udziału w zamówieniu

1.    Oferent musi posiadać stosowne decyzje (zezwolenia) w zakresie gospodarki odpadami umożliwiające zrealizowanie przedmiotu Umowy, w tym odpowiedni wpis do rejestru - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (BDO) i wpis do Rejestru Działalności Regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach umożliwiający odbieranie odpadów.

2.    Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie Umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu, oferta zostanie odrzucona.
 2. Do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Oferenta nie wynika z dokumentacji rejestrowej.
 3. W ofercie Oferent zobowiązany jest do wskazania ilości Odpadów, jaką zobowiąże się dostarczyć do ITPOK w okresie objętym niniejszym zaproszeniem, w podziale na poszczególne tygodnie tego okresu.

V. Sposób wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi według uznania ogłaszającego, z uwzględnieniem przede wszystkim kolejności w jakiej oferty wpłyną na skrzynkę e-mail gk@um.poznan.pl oraz deklarowanych ilości odpadów.
 2. Oferty będą rozpatrywane z uwzględnieniem mocy przerobowych ITPOK określonych szczegółowo w punkcie II. 2.
 3. Miasto zastrzega możliwość wybrania oferty danego Oferenta z ograniczeniem ilości odpadów wskazanych przez Oferenta w ofercie.
 4. Miasto będzie brało pod uwagę tylko oferty Oferentów, którzy na dzień złożenia oferty nie zalegają z żadnymi płatnościami względem Miasta.
 5. Miasto będzie brało pod uwagę tylko oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, wymienione w treści formularza ofertowego. W przypadku konieczności uzupełnienia oferty, termin jej ostatecznego złożenia będzie liczony od daty wpływu uzupełnienia na adres e-mail gk@um.poznan.pl
 6. Tylko Oferenci, których oferta zostanie przez Miasto wybrana zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie, Miasto podejmie stosowne kroki mające na celu jak najszybsze podpisanie Umów na dostarczanie odpadów do  zagospodarowania w ITPOK.

VI. Termin, miejsce i forma składania ofert

 1. Termin składania ofert obowiązuje od momentu ogłoszenia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej www.poznan.pl/gk, do momentu wyczerpania się wolnych mocy przerobowych określonych w punkcie II.2 zaproszenia.
 2. Podpisane przez uprawnione do tego osoby oferty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w postaci skanu w formie elektronicznej na adres e-mail gk@um.poznan.pl
 3. Uprzejmie prosimy o wskazanie terminu związania ofertą.
 4. Oferty będą rozpatrywane na bieżąco. 
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (0-61) 878 50 53

Załączniki

sieci społecznościowe