Poprawia się jakość powietrza w Poznaniu

Ubiegły, 2017 rok był trzecim z rzędu, w którym odnotowano poprawę jakości powietrza w Poznaniu. To efekt programu KAWKA, realizowanego przez Miasto Poznań w latach 2015-2017. Działania polegają na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania domów i mieszkań na bardziej przyjazny środowisku.

Stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza przy ul. Polanka w Poznaniu
Stacja pomiarowa monitoringu jakości powietrza przy ul. Polanka w Poznaniu

Monitoring jakości powietrza w Poznaniu prowadzony jest na czterech stacjach pomiarowych - dwóch automatycznych (przy ul. Dąbrowskiego i ul. Polanka) oraz dwóch manualnych (przy ul. Chwiałkowskiego i ul. Szymanowskiego), co w zupełności spełnia światowe wymagania dla poprawnej oceny jakości powietrza.

W ostatnich trzech latach stacje odnotowały wyraźną poprawę jakości powietrza w zakresie pyłów drobnych. W tym okresie nigdzie w Poznaniu wartości stężeń średniorocznych pyłów zawieszonych nie przekraczały poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, wynoszących odpowiednio 25 µg/m3 dla PM2,5 i 40 µg/m3 dla PM10 (standard europejski). Zmniejszyła się też liczba dni w roku kalendarzowym, w których odnotowano ponadnormatywny poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, mierzonych w czasie 24 godzin.

W analizowanym okresie, na stacji Polanka zarejestrowano spadek stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 o 2 µg/m3 (z 24 µg/m3 w 2015 r. do 22 µg/m3 w 2017 r.). Jeszcze w 2014 roku wyniki pomiarów wynosiły 26 µg/m3, jednak stwierdzona wartość nie przekroczyła poziomu wymaganego ówczesnym prawem.

Stężenia średnioroczne pyłów PM10 spadły znacznie na stacjach pomiarowych: przy ul. Polanka z 36 µg/m3 w 2014 r. do 26 µg/m3 w 2017 r., ul. Dąbrowskiego z 37 µg/m3 do 29 µg/m3, ul. Chwiałkowskiego z 35 µg/m3 do 30 µg/m3, a przy ul. Szymanowskiego oscylowały na poziomie 26-27 µg/m3.

Stosownie do regulacji unijnych, jeżeli liczba dni w roku ze stężeniem dobowym pyłu zawieszonego PM10 powyżej 50 µg/m3 nie przekroczy 35 dni, to zachowane są w pełni europejskie standardy jakości powietrza. W ubiegłym roku, dla stacji pomiarowych przy ul. Polanka i ul. Szymanowskiego spełnione zostały wszelkie wymogi w zakresie pyłów drobnych. Warto zaznaczyć, że w przypadku stacji przy ul. Polanka wynik osiągnięty w 2017 roku, w porównaniu z rokiem 2014, oznacza spadek wspomnianej liczby dni aż o połowę. Podobnie jest w innych częściach miasta. Stacja przy ul. Dąbrowskiego odnotowała, że norma została przekroczona tylko o 6 dni w skali roku. Ich liczba w 2017 r. wyraźnie zmniejszyła się, w porównaniu z 2014 r.

Najbardziej zadowalający jest wynik uzyskany dla stacji przy ul. Chwiałkowskiego na Wildzie, która dotychczas odnotowywała najsłabsze wyniki w mieście. W 2014 r. zarejestrowano tam najwyższą w Poznaniu liczbę dni ze stężeniami 24-godzinnymi pyłu zawieszonego PM10 (większymi od 50 µg/m3), która wynosiła 38 dni ponad normę. Po trzech latach liczba takich dni znacząco spadła i wynosi już tylko trzy dni.

Poprawa jakości powietrza w Poznaniu to efekt, realizowanego przez Miasto w latach 2015-2017 programu KAWKA. Jego celem było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w obszarze centrum miasta, charakteryzującego się największą gęstością emisji zanieczyszczeń. Działania polegały m.in. na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym lub elektrycznym.

Obecnie program jako druga faza (w latach 2018-2020) jest kontynuowany na terenie całego miasta pod nazwą KAWKA BIS.

Więcej na temat działań Miasta: 

http://www.poznan.pl/mim/info/news/o-czyste-powietrze-zadba-specjalista,121031.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/kawka-bis-skuteczna-walka-ze-smogiem,120814.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/miasto-dba-o-swoje-kamienice-i-czyste-powietrze,121370.html

WOŚ/AJ

Załączniki