Oddział Gospodarki Wodnej (I)

Kompetencje oddziału

Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
Prowadzenie spraw w zakresie pozwoleń wodnoprawnych, ich cofanie lub ograniczanie.
Prowadzenie wizji lokalnych w terenie oraz zbieranie i analizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
Ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody.
wykonywanie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych.
Nadzorowanie prac związanych z małą retencją oraz konserwacją i utrzymywaniem drożności cieków wodnych z wyłączeniem wód żeglownych, rowów przydrożnych oraz przebiegających przez tereny wykorzystywane rolniczo.
Udział w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową.
Sporządzanie planów budowy, modernizacji, remontów i konserwacji zbiorników, cieków wodnych nieżeglownych oraz w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także przygotowywanie harmonogramów i zakresów dla poszczególnych zadań wraz z bieżącym nadzorowaniem ich realizacji.
Ustalanie warunków wprowadzania ścieków do wód i do ziemi.
Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Prowadzenie spraw organu administracji geologicznej pierwszej instancji.
Opiniowanie spraw z zakresu geologii surowcowej, hydrologii i geologii inżynierskiej.
Sprawowanie nadzoru i kontroli organu administracji geologicznej nad pracami geologicznymi i działalnością prowadzoną z tytułu koncesji w zakładach górniczych.
Przygotowywanie pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej.
Przygotowywanie opinii merytorycznych w sprawach: ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ustalenia warunków zabudowy oraz uzgodnienia projektu budowlanego na podstawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także obszaru ograniczonego użytkowania.
Podejmowanie działań wynikających z potrzeby ochrony wód, gospodarki wodnej oraz geologii.