Standardy Retencji dla Miasta Poznania

W dniu 20 marca 2024 roku Prezydent Miasta Poznania podpisał Zarządzenie w sprawie przyjęcia "Standardów Retencji dla Miasta Poznania".

Retencja - grafika artykułu
Retencja

Kwestie związane z ochroną wód  i ich retencjonowaniem są obecnie tematami przewodnimi wielu programów i planów rozwojowych Miasta Poznania, szczególnie w dobie postępujących zmian klimatycznych. Obowiązujące zarządzenie określa nowe podejście do gospodarowania wodami opadowymi w mieście z zastosowaniem błękitno-zielonej infrastruktury. To podejście wymaga zastosowania całkiem nowego warsztatu projektowania i eksploatacji rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. Kluczem do prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi jest:

  • projektowanie inwestycji, z uwzględnieniem minimalizacji uszczelniania obszaru zlewni i jak najmniejszego naruszanie lokalnego obiegu hydrologicznego,
  • projektowanie rozwiązań z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych uwarunkowań względem opadu deszczu, przy obliczaniu których muszą być stosowane odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa. Stąd pojawia się nacisk na ich wymiarowanie na bazie miarodajnych natężeń deszczu prognozowanych w perspektywie 2050 roku,
  • odpowiednie wykonanie i późniejsza eksploatacja, w tym znaczący udział procentowy błękitno-zielonej infrastruktury.

Określone w zarządzeniu standardy mają przyczynić się do:

  • maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie miasta,
  • traktowania wody jako cennego zasobu dla podtrzymywania życia biologicznego, poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony siedlisk przyrodniczych,
  • zapewnienia bieżącego funkcjonowania zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi,
  • łagodzenia negatywnych skutków urbanizacji i nadmiernego uszczelniania powierzchni jak również adaptowania przestrzeni miejskich do zmian klimatycznych.

Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna w rejestrze zarządzeń w BIP: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/321-2024-p,NT0019C6FE/