Co to jest Komisja Dialogu Obywatelskiego?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 442/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 lipca 2014r. Komisje Dialogu Obywatelskiego mają charakter inicjatywno-doradczy, a do ich zadań należy w szczególności:

  • współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Poznania;
  • opiniowanie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Miasta w zakresie działalności danej Komisji Dialogu Obywatelskiego;
  • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  • występowanie do organów Miasta Poznania z odpowiednimi wnioskami w zakresie swojej działalności;
  • aktywna współpraca z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych na jej wniosek.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz z regulaminem prac KDO.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej