Prof. Robert Krimmer (Estonia) 5.04.2017

Profesor Robert Krimmer pracuje w Szkole Innowacji i Zarządzania im. Ragnara Nurksego na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie (Estonia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach elektronicznej partycypacji i demokracji, ewolucji sektora publicznego, a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Profesor Robert Krimmer jest członkiem zespołu ekspertów Komitetu ds. Głosowanie Elektronicznego przy Radzie Europy (the Council of Europe Ad-Hoc Committee on Electronic Voting (CAHVE)), gdzie obecnie wypracowuje rekomendacje na temat prawnych, technicznych i praktycznych standardów e-głosowania. Wcześniej pracował w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi w obszarze e-administracji, e-głosowania, e-partycypacji i głosowania. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Górnej Austrii w Hagenbergu, na Uniwersytecie w Krems, czy na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu. Jest członkiem redakcji międzynarodowego czasopisma Government Information Quarterly.

Prof. Krimmer jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, których liczba cytowani wynosi ponad 650 (index Hirsha wg Google Scholar 13).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej