Prof. Keith E. Gubbins (USA) 24.05.2017

Profesor K. Gubbins urodził się w Southampton. Stopien B.Sc. z chemii uzyskał w Queen Mary College na Universytecie w Londynie (z nagrodą First Class honours), a stopień doktora w dziedzinie Chemical Engineering w King's College na University of London w roku 1962. Studia post-doktorskie odbył na University of Florida w Gainesville, USA, gdzie w 1964 roku uzyskał pozycję Assistant Professor of Chemical Engineering na tamtejszym uniwersytecie, a w roku 1972 stanowisko Profesora. Od roku 1976 jako Thomas R. Briggs Professor of Engineering pracował w Cornell University, gdzie spędził następne 22 lata. W tym czasie został czlonkiem Applied Physics, Applied Mathematics and History of Science, wybrany do US National Academy of Engineering. W latach 1983-1990 był dyrektorem School of Chemical Engineering at Cornell University, z sukcesem uzyskując fundusze dla renowacji wszystkich laboratoriów, dydaktycznych i badawczych oraz wzmocnienia kadry naukowej. W roku 1998 prof. Gubbins przeniósł sie do North Carolina State University, gdzie pracuje obecnie jako W.H.Clark Distinquished University Professor. Jest tam również dyrektorem Institute for Computational Science and Engineering oraz v-dyrektorem zorganizowanego przez Niego Center for High Performance Simulation.

Wyróżniająca się kariera naukowa prof. Gubbinsa dotyczy głównie zagadnień stosowanej mechaniki statystycznej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniach teoretycznych, w szczególnosci zastosowaniach mechaniki statystycznej w rozwiązywaniu problemów chemii inżynieryjnej i fizyki stosowanej. Wiele z tych problemów dotyczy procesów otrzymywania i transportu gęstych cieczy i gazów, a wiedza o ich własnościach termodynamicznych i transportu jest kluczowa dla efektywnego przeprowadzania tych procesów i właściwych zastosowań aparaturowych. Dla rozwiązania tych zagadnień Prof. Gubbins zastosował i rozwinął metody mechaniki statystycznej i metody symulacji molekularnych (Monte Carlo i dynamiki molekularnej). Jego badania ogniskowaly się na rozwinięciu efektywnych, dobrze porównanych z eksperymentem, metod badawczych bazujących na mechanice statystycznej w dziedzinach : przejścia fazowe i równowagi chemiczne w mieszaninach cieczy, równania stanu dla realnych mieszanin cieczy, w szczegolności cieczy mocno zasocjowanych i polimerów; termodynamika, transport i zjawiska międzyfazowe, przejścia fazowe gaz-ciecz i ciecz -ciecz , lepkość, dyfuzja i własności termiczne substancji w materiałach nanoporowatych; adsorpcja i własności naturalnych gazów w matrycach porowatych. Jego obecne zainteresowania skoncentrowane są głównie na badaniach efektów ograniczenia przestrzennego w zjawiskach przejść fazowych i równowag chemicznych cieczy oraz procesach transportu w matrycach nanoporowatych.

Wśród najbardziej znaczących osiągnięć Prof. Gubbinsa wymienić należy rozwinięcie i wprowadzenie równań stanu rzeczywistych cieczy i mieszanin cieklych, oparte ma metodach mechaniki statystycznej. Uwzględniające teorie perturbacji dla mocno polarnych cieczy, wprowadzone przez Niego równanie SAFT (statistical associating fluid theory) dla rzeczywistych mieszanin cieczy zasocjowanych, solwatacyjnych , polimerów i mieszanin cieklych, jest obecnie szeroko stosowane zarówno w przemyśle jak i nauce i jest standardowym opisem rzeczywistych mieszanin. Dotąd istniejące równania stanu opisywały tylko proste mieszaniny niepolarnych składników.

Prof.Gubbins był jednym z pierwszych badaczy, którzy zastosowali metody mechaniki statystycznej do opisu zjawisk adsorpcji cieczy i gazów w materiałach nanoporowatych (węglowych, krzemowych, MOF), istotnych w procesach separacji faz, oczyszczania czy katalizy. Opracowana przez Niego i współpracowników teoria funkcjonałów gęstości jest obecnie podstawową metodą analizy izoterm adsorpcyjnych dla wyznaczania wymiarów porów i stopnia porowatości nanoporowatych materiałów, zaadoptowana również w oprogramowaniach aparatury najpoważniejszych producentów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej