Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Funkcja rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka może zostać powierzona osobom samotnym i małżeństwom przebywającym na terytorium RP:

1)      posiadającym odpowiednie warunki bytowe i materialne umożliwiające zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie rozwoju emocjonalnego, fizycznego,        społecznego, edukacji, rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

2)      które nie były i nie są pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3)      które nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

4)      które wypełniają obowiązek alimentacyjny (jeśli takowy wynika z tytułu egzekucyjnego w stosunku do nich);

5)      posiadającym stałe źródło dochodu (chociaż jeden członek rodziny);

6)      dającym rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

7)      które ukończyły szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i posiadają kwalifikacje potwierdzone przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.