Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza?

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka w swym codziennym życiu otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

1) udzielają pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowują, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,

3) pomagają rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,

4) zapewniają rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,

5) organizują opiekę nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,

6) zgłaszają do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

7) udzielają wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Każda rodzina może skorzystać także z pomocy zespołu specjalistów Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda":  psycholodzy, pedagodzy, prawnicy służą wiedzą, poradą i pomocą.

Rodziny otrzymują również pomoc ze strony rodziny pomocowej.

Rodziną pomocową może zostać:

1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

2) małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, przeszkolone do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzina pomocowa może przyjąć dziecko bez względu na liczbę dzieci pozostających pod jej opieką.

Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa.

Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

Jeśli chcesz zostac rodziną pomocową skontaktuj się  z Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej