Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka (obligatoryjne):

 1. świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domy dziecka (nie mniej niż 660 zł dla dzieci umieszczonych rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz nie mniej niż 1000zł  dla dzieci umieszczonych w pozostałych rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka),
 2. dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (nie mniej niż 200zł),
 3. dodatek na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  (nie mniej niż 200zł).

Inne świadczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
(obligatoryjne i fakultatywne):

 1. świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;
 2. świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
 3. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku;
 4. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (może je otrzymać rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa; obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 5. świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (może je otrzymać rodzina zastępcza zawodowa).
 6. środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu (obligatoryjnie przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
 7. środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Wynagrodzenia oraz dodatki dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz innych osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej  (nie niższe niż 2 000 zł miesięcznie).
 2. Wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka  (nie niższe niż 2 000 zł miesięcznie).
 3. Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (nie niższe niż 2 600 zł miesięcznie).
 4. Dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (20% otrzymywanego wynagrodzenia).
 5. Świadczenie za jednoczesne pełnienie funkcji rodziny pomocowej (nie mniej niż 20% miesięcznie otrzymywanego wynagrodzenia).
 6. Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych w rodzinnym domu dziecka do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 7. Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej zawodowej.

Prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnych domów dziecka jest pełnoetatową pracą, za którą prowadzący formy pieczy rodzinnej otrzymują wynagrodzenie (minimum 2000,00 zł).Ostateczna wysokość otrzymywanego świadczenia zależy od ilości dzieci i  oraz innych czynników mających wpływ na zakres czynności opiekuńczo-wychowawczych.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.