Rodzic zastępczy - dlaczego?

Rodzic zastępczy sprawuje  tymczasową opiekę nad dzieckiem w sytuacji, gdy rodzice biologiczni dziecka zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.

Rodzic zastępczy pomaga dzieciom i rodzinom w kryzysie.

Decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej podejmuje sąd opiekuńczy.