"NAJLEPSZY PRZYJACIEL SENIORÓW 2023" - MRS czeka na zgłoszenia

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO NAGRODY

"Senioribus optime meritis" (NAJLEPSZY PRZYJACIEL SENIORÓW)

z 25 maja 2023 r.

Grafika artykułu: logotyp Miejskiej Rady Seniorów na białym tle. - grafika artykułu
MRS czeka na zgłoszenia do nagrody "Najlepszy Przyjaciel Seniorów 2023".

1. Miejska Rada Seniorów 12 maja 2020 r. podjęła uchwałę o honorowej nagrodzie Rady. Regulamin nagrody stanowi, że:

- nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów w Poznaniu nie częściej niż raz w roku,

- laureatem nagrody może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz poznańskich seniorów: konkretnej osoby lub osób bądź przyczyniając się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego seniorów w naszym mieście,

- kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Poznania, pojedyncze osoby lub grupy osób oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną,

- kandydatury wraz z krótkim uzasadnieniem należy zgłaszać, pisemnie lub elektronicznie, do 30 czerwca każdego bieżącego roku do Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu,

- kapitułę przyznającą nagrodę stanowią członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, a jej przewodniczącym jest urzędujący przewodniczący Rady,

- kapituła wyłania laureata w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, po uprzedniej, wnikliwej analizie przedstawionych kandydatur,

- w przypadku braku w danym roku kandydatur odpowiadających wymogom określonym w regulaminie Miejska Rada Seniorów zastrzega sobie prawo do niewyłonienia laureata nagrody.

2. Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Miejskiej Rady Seniorów (www.poznan.pl/mrs) i Centrum Inicjatyw Senioralnych (www.centrumis.pl).

3. Wnioski można składać osobiście w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24 lub elektronicznie na adres: rada_seniorow@um.poznan.pl

4. Termin przesyłania wniosków mija 30 czerwca 2023 r.

Redakcja: Urszula Filimon-Kucharska

Uwaga!

Wnioski składane osobiście w siedzibie CIS należy dostarczyć w zaklejonej kopercie.

Załączniki