Monitoring SARS-CoV-2 w ściekach

Monitoring SARS-CoV-2 w ściekach

Znormalizowana ilość kopii genu SARS-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej - stan na dzień 4 sierpnia 2022 r. - grafika artykułu
Znormalizowana ilość kopii genu SARS-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej - stan na dzień 4 sierpnia 2022 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej przekazuje do publicznej wiadomości wyniki badań obecności i poziomu stężenia SARS-CoV-2 w ściekach prowadzonych przez Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. na Centralnej i Lewobrzeżnej Oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Ma to związek ze zniesieniem powszechnego testowania wymazowego oraz sklasyfikowaniem 12 maja 2022 r. przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) podlinii wariantu Omikron (BA.4 i BA. 5) jako wariantów VOC (ang. Variant of Concern), które aktualnie szybko zdobywają dominację w państwach europejskich np. w Niemczech czy Włoszech, przez co notuje się zwiększoną liczbę zakażeń, a co za tym idzie, wzrost liczby zgonów w niedalekiej przyszłości. Ma to służyć jako narzędzie do indywidualnego szacowania ryzyka zakażenia na podstawie porównywania aktualnych poziomów RNA wirusa w ściekach do stężeń notowanych w poprzednich okresach, w szczególności w momencie zaobserwowania wystąpienia fali zakażeń.

Oś X wykresu opisuje tygodnie roku, a także daty, dla których zanotowano daną wartość znormalizowaną ilości kopii genu RNA SARS-CoV-2.

Oś Y lewa wykresu opisuje liczbę przypadków wykrytych w czasie funkcjonowania powszechnego testowania wymazowego przedstawianych przez niebieskie słupki oraz pomarańczową i szarą krzywą.

Oś Y prawa wykresu opisuje znormalizowaną ilość kopii genu SARS-CoV-2 w ściekach przedstawianą żółtą krzywą - uśredniona z dwóch punktów poboru próbek. Wartość znormalizowana, czyli stosunek stężenia RNA SARS-CoV-2 do PMMoV pozwala wyznaczyć trend. PMMoV jest niepatogennym wirusem związanym z przewodem pokarmowym człowieka, który pełni rolę punktu odniesienia.

Trend wzrostowy lub spadkowy miana wirusa najlepiej stwierdzać po 4 seriach badań, tj. uśredniać poziom z 4 ostatnich dat.

Dane będą aktualizowane raz w tygodniu. W załącznikach poniżej zamieszczono dane źródłowe.

Załączniki

sieci społecznościowe