4. Pod pruskim zaborem i w czasie I wojny światowej

85
Brosig Alfred: Tabliczki z trumien [na cmentarzach pozn., pochodzące z XVI-XVII w.]. 1930 s. 327-334.
86
Bulzacki Zygmunt: Lotnictwo w Powstaniu Wielkopolskim 1918- -1919 r. 1969 nr 1 s. 21-40, fot., szk.
87
Czasz Stanisław: Uwag kilka do historii Bractwa Strzeleckiego w Poznaniu. 1923 s. 112-115.
88
Czubiński Antoni: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w świetle najnowszych badań. 1983 nr 4 s. 21-47, il.
89
Dolczewski Zygmunt: "Salonik damski" i "pokój męski w tyrolskim gotyku". Wyposażenie domów z poznańskich wytwórni w XIX w. 1994 nr1/2 s. 143-183, fot.
90
Dworecki Zbigniew: Fakty i wydarzenia z walk o niepodległość w latach 1918-1919 w Poznaniu. (Część pierwsza). 1978 nr 4 s. 19-27, 1 tabl. (Część druga). 1979 nr 1 s. 45-54, il.
91
Dworecki Zbigniew: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 r. (chronologia). 1968 nr 4 s. 29-45, fot.
92
Dworecki Zbigniew: Rada Ludowa na miasto Poznań 1918-1919. Część pierwsza. 1980 nr 4 s. 25-34. Dokończenie. Aneks: Rada Ludowa na miasto Poznań. 1981 nr 1 s. 29-38.
93
Erzepki Róża: "Teki Wielkopolskie" [Bolesława Erzepkiego]. 1936 s. 498-502.
94
Frieske Józef: 27 grudnia [1918 r.]. 1945 nr 2 s. 3-6.
95
Grot Zdzisław: Powstanie wielkopolskie. Chronologiczne zestawienie wypadków. 1948 s. 257-278, szk., 1tabl.
96
Grot Zdz[isław]: Szubienica poznańska z r. 1831 i Platen. 1931 s.167-168.
97
Jakóbczyk Witold: "Bazar" do 1938 roku. Sto dwadzieścia pięć lat "Bazaru". 1967 nr 4 s. 33-41, fot.
98
Jakóbczyk Witold: Kartka z dziejów Poznania. [Memoriał prezydium policji poznańskiej do Królewskiej Regencji w Poznaniu z dn. 6 II 1901]. 1946 s. 140-142, tab.
99
Jakóbczyk Witold: Rząd Narodowy w 1848 r. 1948 s. 1-18, fot.
100
Janicki Kazimierz: Służba zdrowia Legii Poznańskiej wojsk Księstwa Warszawskiego. Aneks: Notki biograficzne lekarzy poznańskich w Legii Poznańskiej. 1997 nr 3 s. 125-142, map., sch.


101
Jeziorowski Tadeusz: "Swoim towarzyszom chwały ostatnią myśl poświęca" - Medal św. Heleny. 1997 nr3 s. 161-172, fot.
102
Kaczmarek Zygmunt: Sprawa Paula von Hindenburga. W 80. rocznicę nadania obywatelstwa honorowego miasta Poznania. 1995 nr 4 s. 377-388.
103
Karolczak Waldemar: Miejskie pijalnie mleka w Poznaniu w latach 1906-1914. 1996 nr 2 s. 275-292, fot.
104
Karolczak Waldemar: Pobyt Napoleona w Poznaniu wiosną 1812 roku w świetle zapomnianych pamiętników. 1997 nr 3 s. 143-148, fot.
105
Kirschbraun Arnold: Stosunek Mikołaja I i Paskiewicza do procesu poznańskiego 1846/47 r. 1928 s. 261-277, 336-356.
106
Koczy Leon: Studja nad dziejami gospodarczymi Żydów poznańskich przed połową wieku XVII. 1934 s. 257-299, tab.; 1934 s. 333-362; 1935 s.47-63, 171-231, tab.
107
Kondziela Henryk, Olszewski Marian: Miejsca pamiątkowe związane z dziejami ruchu robotniczego w Poznaniu z lat 1871-1948. 1966 nr 2 s. 37-49.
108
Kozłowski Jerzy: Poznańscy szwoleżerowie gwardii cesarza Napoleona. 1997 nr 3 s. 107-124, fot.
109
Matusik Przemysław: Idea pracy organicznej w Poznańskiem w dobie Karola Marcinkowskiego. 1996 nr 3 s. 66-84, fot., il.
110
Matusik Przemysław: "Rzadki gość". Karol de Montalembert w Poznaniu, 1861. 1997 nr 3 s. 225-233, fot.
111
Mika Marjan J[ózef]: Car Aleksander I w Poznaniu. 1936 s. 495-498.
112
Olejnik Karol: Rok 1806 w Wielkopolsce. 1997 nr 3 s. 49-64, fot.
113
Paluszkiewicz Marian: Echa strajku szkolnego r. 1906/7 w Wielkopolsce. 1938 s. 221-222.
114
Paprocki Franciszek: Wykazy imienne członków powiatowych i lokalnych Komitetów Narodowych w Wielkopolsce w 1848 r. (Materiały do dziejów powstania 1848 r.). 1948 s.26-49.
115
Pohorecki Feliks: O dawnych strzelnicach i pieczęci bractwa strzeleckiego w Poznaniu. 1932 s. 404-413, fot., pl.
116
Polak Bogusław: Dowództwo Główne Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (28 XII 1918 - 15 I 1919). Aneks: Akt erekcyjny tablicy pamiątkowej. 1989 nr 4 s. 35-55, fot.
117
Polak Bogusław: Konspiracja polska w Poznaniu (1912-1918). 1984 nr 3/4 s. 81-96, fot.
118
Polak Bogusław: Walki powstańcze w Poznaniu (27 XII 1918 - 6 I 1919). Aneks: Formowanie pierwszych baterii artylerii polowej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 (30 XII 1918 - 8 I 1919). 1986 nr 4 s. 33-51, fot.
119
Słowiński Lech: Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem. Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepackiej (1863-1916). 1994 nr 3/4 s. 437-455, fot.
120
S[taszewski] J[anusz]: Instrukcje z 1809 roku. 1928 s. 357-360.


121
Staszewski Janusz: Organizacja powstania poznańskiego w 1809 roku. 1928 s. 98-105.
122
Staszewski Janusz: Początki pułku jazdy poznańskiej 1831 r. 1930 s.315-326.
123
Staszewski Janusz: Powstanie Poznańskie 1809 r. 1930 s. 1-16, 160-180, 264-277.
124
Staszewski Janusz: Poznań jesienią 1806 roku. 1929 s. 291-308.
125
Staszewski Janusz: Poznań przed 125 laty. [Kampania 1809 r.]. 1934 s. 186- -201. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 219-230.
126
Staszewski Janusz: Poznań w początkach 1813 r. 1931 s. 364-377.
127
Staszewski Janusz: Poznańska gwardja narodowa [1811-1815]. 1931 s.107-123, 230-242.
128
Staszewski Janusz: Przemarsze wojsk przez Poznań w latach 1806- -1815. 1932 s. 59-69.
129
Staszewski Janusz: Przyjazd Dąbrowskiego do Poznania 1806 roku. 1938 s. 49-56.
130
Staszewski Janusz: Ranni powstańcy i Flottwell. 1929 s. 52-53.
131
Staszewski Janusz: Wybicki i prefektura poznańska wobec organizacji powstania 1809 roku. 1928 s. 179-190.
132
Staszewski Janusz: Z przeszłości garnizonu poznańskiego. 1933 s. 259-262.
133
Trzeciakowski Lech: Każdy pod sztandar swój bieży do walki za wolność i lud. 1994 nr 1/2 s. 445-453.
134
Trzeciakowski Lech: Poznań w dobie napoleońskiej. Pierwszy rok wolności. 1997 nr 3 s. 65-103, fot.
135
Trzeciakowski Lech: Wizerunek dziewiętnastowiecznego Poznaniaka. Stereotyp i rzeczywistość. 1982 nr 3/4 s. 11-20.
136
Tułodziecka Aniela: Dziennik więzienny. 1934 s. 119-126.
137
Wasylewski Stanisław: Kasper Miaskowski przed sądem pruskim w r.1856. 1932 s. 281-282.
138
Wasylewski Stanisław: Obóz powstańców w Rogalinie w roku 1848. 1936 s. 109-141, il.
139
Wietrzychowski B[ronisław]: Poznań z roku 1823, podług opisu pamiętnikarza niemieckiego [Friedricha Wilhelma Carla Wisselincka]. 1936 s.502-507.
140
Willaume Juliusz: Generał Amilkar Kosiński w Poznaniu (1807-1808). 1930 s. 88-95.
141
Willaume Juliusz: Mowa na zgon Kościuszki (1817). Mowa przy żałobnym obchodzie pamiątki Tadeusza Kościuszki, Naczelnika siły zbrojnej narodowej, w Poznaniu dnia 19 grudnia 1817 [wygłoszona przez generała Amilkara Kosińskiego w poznańskiej katedrze]. 1931 s. 390-396.
142
Willaume J[uliusz]: Rola Amilkara Kosińskiego w niedoszłej organizacji wojsk. W. K. Poznańskiego 1815-1821. 1931 s. 33-43, fot.
143
Wojtkowski A[ndrzej]: Ambitne plany b. nadburmistrza poznańskiego, Ryszarda Wittinga, w r. 1918. 1931 s. 280-284.
144
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Jak w Poznaniu r. 1875 obawiano się komunizmu. 1932 s. 287.
145
Wojtkowski Andrzej: Noc z 1 na 2 stycznia 1843 r. w kaplicy królów Mieczysława i Bolesława w Poznaniu. 1923 s. 178-190.


146
Wojtkowski Andrzej: Obchody ku czci Lelewela w Poznaniu i w Wielkopolsce r. 1861. 1929 s. 309-318.
147
Wojtkowski Andrzej: Poznań w czasach Księstwa Warszawskiego. [Część I]. 1927 s. 170-189, 256-282. Część II. 1928 s. 41-71.
148
[Wojtkowski Andrzej] A.W.: Poznań w niemieckich planach strategicznych 1914 r. 1932 s. 287-289.
149
Wojtkowski A[ndrzej]: Poznań w "Rozmaitościach Szkockich" z r. 1843. 1932 s. 420-423.
150
Wojtkowski Andrzej: Przyjęcie wojsk polskich w Poznaniu r. 1814. 1927 s. 69-79. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s.231-238.
151
Wojtkowski A[ndrzej]: Rozruchy głodowe w Poznaniu [1 V 1847]. 1930 s. 278-279.
152
Wojtkowski Andrzej: Udział Poznania i Wielkopolski w powstaniu 1830/31 r. 1923 s. 21-29.
153
Wojtkowski Andrzej: Walka o język polski w Poznaniu i Wielkopolsce przed powstaniem listopadowem. I. 1926 s. 131-166. II. 178-190.
154
Wojtkowski Andrzej: Wilms [Ernst, nadburmistrz] a wywłaszczenie. 1936 s. 240-241.
155
Wojtkowski Andrzej: Z dziejów stosunku Poznania do zagadnień słowiańskich w wieku XIX. 1929 s. 195-206.
156
Wojtkowski A[ndrzej]: Znajomość języka niemieckiego w Poznaniu r. 1833. 1925 s. 265-267. - Przedruk: 1990 nr 3/4 s. 253-255.
157
Zakrzewski Zbigniew: Fenomen pracy organicznej w Poznańskiem pod zaborem pruskim. 1987 nr 4 s. 5-13, fot.
158
Zaleski Zygmunt: Atak na twierdzę poznańską 3 marca 1846. 1923 s. 2-14.
159
Zaleski Zygmunt: Masonerja narodowa w Poznaniu. I. 1923 s. 145-150. II. 1923 s. 161-173.
160
Zaleski Zygmunt: Rezultaty rządów niemieckich w Poznaniu [1793-1918]. 1923 s. 209-215.
161
[Zaleski Zygmunt] Z.: Z ksiąg obywatelstwa. 1923 s. 205.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej