Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii realizowane są w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok. W dokumencie tym zawarte są, między innymi najważniejsze kierunki działań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • Realizacja innowacyjnych działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć integrujących psychoprofilaktykę z działaniami artystycznymi,
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień z elementami profilaktyki przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka,
 • Rozwój ekonomii społecznej poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji pozarządowych prowadzących Centra Integracji Społecznej
 • Działania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc,
 • Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych lub interwencyjnych dotyczących zażywania narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych,
 • Organizacja szkoleń dla osób zawodowo działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Współfinansowanie placówek wsparcia dziennego realizujących działania socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień prowadzonych w świetlicy lub w formie pracy podwórkowej,
 • Wspieranie programów ograniczania szkód społecznych i zdrowotnych osób bezdomnych uzależnionych,
 • Wsparcie środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie klubów abstynenta,
 • Specjalistyczne wsparcie skierowane do dzieci i młodzieży - świadków przemocy,
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie działań zwiększających świadomość prawną społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • Specjalistyczne wsparcie skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • Działania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Działania kierowane są przede wszystkim do:

 • młodzieży szkolnej,
 • okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy,
 • problemowych użytkowników środków psychoaktywnych oraz dopalaczy

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki, a rolę koordynatora pełni Oddział Przeciwdziałania Uzależnieniom, znajdujący się w strukturze Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kontakt:

Łukasz Grzybak - kierownik Oddziału

e-mail: lukasz_grzybak@um.poznan.pl

tel: 61 878 57 91

Zobacz także:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 rok.


Nadmierne spożywanie alkoholu - podstawowe informacje

Specjaliści wyróżniają następujące fazy spożywania alkoholu, które uznaje się za niebezpieczne i wymagające interwencji:

 • Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie go w nadmiernych ilościach  niepociągające obecnie za sobą negatywnych konsekwencji, jednak pojawią się one, o ile obecny model picia nie zostanie zmieniony.
 • Szkodliwe picie alkoholu to takie, które powoduje zauważalne szkody zdrowotne: fizyczne (np. choroby wątroby) bądź psychiczne (np. stany depresyjne czy lękowe).
 • Zespół uzależnienia od alkoholu występuje wówczas, kiedy pojawią się takie objawy, jak silna potrzeba picia, upośledzenie kontroli picia, zespół abstynencyjny, zmiana tolerancji na alkohol, narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zachowań spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz kontynuowanie picia pomimo świadomości istnienia oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych dla zdrowia następstw.

Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania go, postępując od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu
w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy.

Osoby i rodziny zmagające się z problemami alkoholowymi doświadczają nie tylko kryzysu
w zakresie kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego, ale również muszą się zmagać
z problemami emocjonalnymi i psychospołecznymi. Uzależnienie od alkoholu determinuje prawidłowe funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia. Życie w rodzinie z problemem alkoholowym jest zwykle związane z ograniczeniem możliwości ekonomicznych zaspokojenia potrzeb, zdobycia wiedzy i wykształcenia, budowania kariery zawodowej, planowania satysfakcjonującej przyszłości. Występowanie problemów alkoholowych w rodzinie bardzo często wiąże się również z ryzykiem stosowania przemocy.

Problemy oraz negatywne skutki nadużywania alkoholu przenoszą się na wiele aspektów życia i funkcjonowania, stanowiąc problem społeczny. Dlatego działania w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym i ich rozwiązywania są również przedmiotem szczególnej troski ze strony Miasta Poznania, które stara się projektować działania systemowe, które wzajemnie się przenikają.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej