Zarządzanie bezpieczeństwem

W roku 2007 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania we współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu rozpoczął realizację Programu Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy". Przy opracowywaniu Programu ściśle współpracowano z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Program ten wpisany został jako program kierunkowy do Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu.

Program Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy" zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom jako rozwiązań systemowych, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Wdrożenie i realizacja programu zapobiegać ma także postrzeganiu szkół prowadzących działania w zakresie ograniczania zjawisk związanych z narkotykami i demoralizacji nieletnich jako szkół "mających problem", natomiast szkół które niewiele w tym zakresie robią, jako szkół, które tych problemów nie mają.

Program realizowany jest w 20 poznańskich gimnazjach (13 szkół włączono w roku 2007 i 7 szkół w roku 2008).

W ramach Programu realizowane są spotkania informacyjne z rodzicami i nauczycielami z zakresu komunikacji z uczniami i dziećmi oraz rozpoznawania i zasad pierwszej interwencji wobec uczniów zażywających środki psychoaktywne. Dodatkowo policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazują informację o Programie, obowiązujących procedurach oraz możliwości stosowania narkotestów.


Program zakłada także wprowadzenie w szkołach "Procedur działań profilaktycznych i interwencyjnych w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich".

Procedury dotyczą one następujących sytuacji:

  • uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
  • podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu
  • podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków
  • znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej wyglądem narkotyk
  • podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
  • postępowania wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa
  • postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
  • prowadzenia działań z użyciem psów służbowych policji

Szkołom przekazane zostały narkotesty zakupione ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania, których wykorzystanie i warunki użycia szczegółowo opisane są w procedurach. Narkotesty posiadają certyfikat Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa, a narkotesty tego typu używane są przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu do badań kierujących pojazdami na obecność narkotyków w ślinie. Narkotesty wykrywają następujące grupy: amfetamina i jej analogi (metamfetamina, MDMA) opiaty, THC, benzodiazepiny oraz kokainę.

Wszystkie szkoły włączone do Programu objęte zostały badaniami, które swoim zakresem obejmują zachowania ryzykowne młodzieży. Badania te będą kontynuowane w kolejnych latach realizacji Programu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej