Informacje dotyczące ochrony danych osobowych - WYBORY

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dotyczy osób wyznaczonych na operatorów obsługi informatycznej okw)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2.      Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3.      Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz w związku z Uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, którym jest zapewnienie obsługi informatycznej w wyborach samorządowych 

4.      Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.      Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

-  dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-  osoby te kwestionują prawidłowość danych

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

-  Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do pełnienia funkcji operatora informatycznej obsługi komisji wyborczej

8.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

9.      Dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu zostaną udostępnione Krajowemu Biuru Wyborczemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, poprzez wprowadzenie ich do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) w celu zapewnienia obsługi informatycznej w wyborach samorządowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(dotyczy osób odpowiedzialnych za dozór i urządzanie lokali wyborczych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:                             

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.        

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.  Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustaw:

  • z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, którym jest realizacja wypłaty środków pieniężnych z tytułu umowy zlecenie oraz sporządzenie przez płatnika informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz                            
  • z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którym jest poprawne zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast dane w zakresie: numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane w celu wykonania umowy związanej z obsługą wyborów.                                             

4.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych

b)   żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe                  

c)   żądania usunięcia danych, gdy:                            

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem                                            

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:                                                                                       

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych                                                                           
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                  

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym za wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu e-mail, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wypłaty środków pieniężnych z tytułu umowy zlecenie.

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.                                                      

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej