Klauzula - System Obsługi Zgłoszeń

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym jest realizacja obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez gminę, w tym. m.in. rozpatrywanie nieprawidłowości związanych z ich zagospodarowaniem.

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u Administratora.

5. Posiada Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

  • nie są już one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

  • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić ich prawidłowość,
  • przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu tych danych,
  • Administrator nie potrzebuje już ich do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia nieprawidłowości związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej