Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego do konkursu "Poznański Wolontariusz Roku"

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, jakim jest pobudzanie aktywności obywatelskiej i promocja gminy poprzez organizację konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 755/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 października 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia kandydata do udziału w konkursie oraz jego uczestnictwa w tym konkursie.
 8. Dane osobowe kandydatów zostały udostępnione Administratorowi przez osoby, instytucje i organizacje zgłaszające kandydatów do konkursu.
 9. Dane laureatów w zakresie imienia i nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 10. Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane członkom Kapituły Konkursu oraz mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej