Klauzula dla usługi zgłoszeń CV do oferty stażu opublikowanej na stronie poznan.pl

1.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
2. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)dostępu do swoich danych osobowych
b)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c)żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
- po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

a)żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia aplikacji na staż.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz podmioty (tj. miejskie jednostki organizacyjne) wskazane przez aplikującego podczas wypełniania zgłoszenia na staż.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej