Rzecznik Praw Uczniowskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z zarządzenia nr 49/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich oraz zarządzenia nr 384/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata do pełnienia funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich, którym jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na pełnienie funkcji Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.
4. Dane osobowe kandydatów zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu, za wyjątkiem danych osoby wybranej na Miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.
5. Dane osobowe wybranego w toku konkursu kandydata w zakresie: imię i nazwisko zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane,
d) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- po wniesieniu sprzeciwu nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej