Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Systemie Informacji Przestrzennej

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych
Współadministratorami danych osobowych na mocy porozumienia o współadministrowaniu zawartego w dniu 20 grudnia 2018 r. są:

  • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655 Poznań
    oraz
  • Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

Inspektor ochrony danych
Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Możecie się Państwo kontaktować z nimi w następujący sposób:
z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:

z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Poznania:

Rolę punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ochrony danych pełni inspektor ochrony danych wyznaczony przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Cel i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu wspierania procesu zarządzania i rozwoju miasta Poznania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c na podstawie:
a) ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 ze zm.),
b) uchwały nr XXXII/177/91 RMP z dnia 25.06.1991 r. w sprawie przekształcenia
Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego "Geopoz" w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz" ze zm.,
c) uchwały Nr XI/84/V/2007 RMP z dnia 03.04.2007 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zm.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są organa i podmioty publiczne oraz inne podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także podmioty, z którymi zostały zawarte umowy na świadczenie usług serwisowych w Systemie Informacji Przestrzennej.

Okres przechowywania danych
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Współadministratorów.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale sąone potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej, należy złożyć wniosek drogą mailową na adres e-mail: sekretariat.dg@geopoz.poznan.pl  lub w pisemnie na adres siedziby Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego.

Sposób przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

Dostęp do danych osobowych
1. Dostęp do danych osobowych Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) możliwy jest poprzez korporacyjną sieć miejską, a w szczególnych przypadkach poprzez bezpieczne i szyfrowane połączenie sieciowe (VPN). Dostęp otrzymują wyłącznie zarejestrowani użytkownicy posiadający konto dostępowe w SIP, którym nadano uprawnienia zgodnie z zakresem realizowanych zadań i upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
2. Nadanie oraz odebranie dostępu odbywa się na podstawie wniosku o nadanie / aktualizację dostępu do SIP, zgodnie z dokumentem "Procedura dostępu do zasobów systemu informacji Przestrzennej (SIP)". Odnośniki do treści dokumentu dostępne są stronie:

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej