Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  którym jest stosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, jeżeli jest to konieczne do zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
4. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
5. Obraz uzyskany w ramach monitoringu wizyjnego będzie przechowywany przez okres co najmniej 33 dni, ale nieprzekraczający 3 miesięcy, od dnia pozyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.  Dane osób, które wnioskowały o zabezpieczenie materiału z monitoringu będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych
 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane
 d) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy  przetwarzania

 e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej