Informacje o naborze

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/965/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 7579) uruchamia się nabór wniosków o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie na 2022 rok można składać w trybie ciągłym, w terminie od dnia 2 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku. Przyznanie dotacji nastąpi w roku 2022.

Wypełniony i podpisany druk wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można złożyć na trzy sposoby:

W Urzędzie Miasta Poznania
w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska,
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
(w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania)

Za pomocą operatora pocztowego:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań

Za pomocą ePUAP:

kieruj pismo ogólne na Urząd Miasta Poznania, pamiętaj o elektronicznym podpisaniu pisma oraz załączeniu skanu lub zdjęć wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

Szczegółowych informacji dotyczących programu KAWKA BIS udzielają pracownicy WKiOŚ pod numerami telefonu: 61 878 40 61, 61 878 19 63, 61 878 40 68, 61 878 40 62.

Pytania można również kierować na adres mailowy: kawka@um.poznan.pl

Załączniki