Prof. Ruth Wodak (Wielka Brytania)

Profesor Ruth Wodak (Distinguished Professor of Discourse Studies na Uniwersytecie w Lancaster w Wielkiej Brytanii) jest bezsprzecznie autorytetem na skalę światową w dziedzinie badań nad dyskursem w kontekście historycznym i politycznym, szczególnie dotyczącym dyskursu publicznego w instytucjach i krajach Unii Europejskiej.

Profesor Wodak uzyskała tytuł profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Wiedniu, a także tytuł Dokotora Honioris Causa Uniwersytetu Orebro w Szwecji. Jej główne dziedziny badawcze to studia nad dyskursem (odnoszące się także do etnografii, teorii argumentacji oraz retoryki); badania językoznawcze nad tożsamościami zbiorowymi i kulturową tożsamością płci; język w polityce; uprzedzenie i dyskryminacja. Wraz z innymi językoznawcami z Uniwersytetu w Wiedniu Profesor Wodak rozwinęła tzw. podejście dyskursywno-historyczne w ramach krytycznej analizy dyskursu ("Discourse-Historical Approach"; DHA), które stanowi interdyscyplinarną metodę analizy zmian praktyk dyskursywnych na przestrzeni czasu i w obrębie różnego typu dyskursów, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Profesor Wodak uczestniczyła lub kierowała licznymi interdyscyplinarnymi projektami badawczymi dotyczącymi min. dyskursów w organizacjach Unii Europejskiej, debat o neutralności NATO w Austrii i Węgrzech, dyskursywnej konstrukcji tożsamości europejskich, zmieniających się postaw wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, rasizmu i dyskryminacji w języku publicznym dotyczącym imigracji w Austrii i innych krajach UE, a także dyskursywnej konstrukcji przeszłości i pamięci zbiorowej zwłaszcza w odniesieniu do okresu drugiej wojny światowej w krajach niemieckojęzycznych.

Profesor Wodak jest jednym z dyrektorów Austrian National Focal Point (NFP) wchodzącego w skład Europejskiej Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu (wcześniej Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii) a także prezydentem Societas Linguistica Europea (Europejskiego Stowarzyszenia Językoznawstwa) oraz członkiem Academia Europaea i Austriackiej Akademii Nauk. Jest też redaktorem wielu uznanych międzynarodowych czasopism językoznawczych takich jak np. Critical Discourse Studies czy Journal of Language and Politics oraz lauretaem wielu odznaczeń i nagród w tym prestiżowej Nagrody im. Ludwiga Wittgensteina Austriackiego Funduszu Naukowego (FWF). 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej