Zielony Poznań

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs "Zielony Poznań" wpisuje się w program ochrony środowiska w działanie: Edukacja ekologiczna i działania prośrodowiskowe, kierunek interwencji: zmiana zachowań społeczeństwa na proekologiczne. Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy oraz utrwalanie wizerunku Poznania postrzeganego jako miasto zieleni.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych (w tym np. budynków komunalnych) oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, pasy zieleni, zielone dachy, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

Zasady Udziału
Regulamin oraz karty zgłoszeń udziału w konkursie dostępne są w siedzibach rad osiedli, w oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
w Biurze Konkursu Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok. 102), a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania (www.bip.poznan.pl). Wypełnione karty zgłoszeń można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie od 2 maja do 20 czerwcakażdego roku w siedzibach rad osiedli, w oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, w siedzibach zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz w siedzibach stowarzyszeń  działających
na rzecz działkowców.
ZASADY OCENY OBIEKTÓW W KONKURSIE
Obiekty konkursowe oceniane są w sześciu kategoriach:

a) zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne,

b) balkony, tarasy, loggie i okna,

c) ogrody przydomowe,

d) działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców,

e) pasy zieleni utworzone po raz pierwszy jesienią w roku poprzedzającym daną edycję konkursu i wiosną w roku trwania bieżącej edycji konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów publicznych ogólnie dostępnych na terenach wcześniej niezagospodarowanych,

f) zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.

Konkurs obejmuje dwa etapy: I - osiedlowy i II - miejski.

Komisje ds. oceny i wyboru obiektów w I i II etapie konkursu oceniają obiekty
w sześciu kategoriach na podstawie następujących kryteriów i skali ocen:

a) ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu: 0-5 pkt,

b) układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian: 0-5 pkt.

W pierwszym etapie - osiedlowym konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują w terminie do 20 lipca br. oceny
i wyboru zgłoszonych obiektów. Najwyżej ocenione z nich przechodzą do etapu drugiego konkursu - miejskiego. Prezydent Miasta Poznania powołuje Miejską Komisję Konkursową.
Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM
w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, w terminie do 30 sierpnia br. rekomenduje Prezydentowi najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu kategoriach konkursu.

Historia o konkursie

Nagrodzone i wyróżnione obiekty zgłoszone na przestrzeni 26 edycji konkursu  wyróżniały się na tle architektury miasta i wśród pozostałych obiektów indywidualnym podejściem do aranżacji swoich zieleńcy, ogrodów przydomowych, balkonów, działek na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Każdy z obiektów poszczególnych kategorii ma inny wymiar pomysłów: kolekcjonerski, terapeutyczny, wertykalny, wielofunkcyjny, bajkowy, wielownętrzowy, niekonwencjonalny dobór roślin i ciekawą aranżację.
Na przestrzeni 26 lat do konkursu zgłaszały się znane firmy, które znalazły się w gronie laureatów konkursu, a były to : Międzynarodowe Targi Poznańskie, Malta SKI, Dawne Zakłady Farmaceutyczne "POLFA", obecnie Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A, Telekomunikacja Polska S.A, Poznańska Energetyka Cieplna przy ul. Świerzawskiej, restauracje: "Umberto", Cafe "Bordo", "Ptasie Radio", spółdzielnie mieszkaniowe: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady", Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielopolanka" oraz wiele Instytucji takich jak: Przedszkola, Szkoły, Domy Pomocy Społecznej, Parafie, Schronisko dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań, podwyższając walory estetyczne, jakość życia społeczności lokalnych oraz odgrywają ważną rolę w urbanistyce i klimacie miasta. W tym roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu.

Konkurs "Zielony Poznań" jest żywym przykładem, że poprzez współpracę Rad Osiedli, instytucji oraz naszych uczestników wpływa na świadomość i kształtowanie postaw proekologicznych oraz dbałość o estetykę naszego zielonego miasta.
Przejawem tego działania jest rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty i zamiłowania poznaniaków do przyrody oraz wielkiej troski jaką darzą swoje najbliższe otoczenie.
W dwudziestu sześciu edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 85 tys. uczestników.

Zaproszenie do konkursu

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, instytucje, organizacje społeczne , spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe (w tym np. budynków komunalnych) oraz podmioty gospodarcze wszystkich sektorów do udziału w kolejnych edycjach konkursu "Zielony Poznań".

Poprzez udział w konkursie pokazujemy, że miasto Poznań jest Zielone, a przebywanie wśród zieleni ma dla nas zbawienny wpływ i to od nas zależy, jak my postrzegamy swoją przestrzeń!

Załączniki