Prof. Petr A. Bílek (Czechy) 12.06.2014

Prof. Petr A. Bílek (Czechy) 12.06.2014

Profesor Petr A. Bílek jest cenionym literaturoznawcą, pracującym w Instytucie Literatury Czeskiej i Wiedzy o Literaturze Uniwersytetu Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach, a także redaktorem interdyscyplinarnego czasopisma "Slovo a smysl"/"Word and Sense". W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się komparatystyka, krytyka literacka, teoria literatury, a przede wszystkim kultura popularna (nie tylko rodzima).

W imponującym zbiorze prac i artykułów naukowych (publikowanych w kraju i poza jego granicami), profesor Bílek poświęca uwagę m.in. problemowi ideologizacji literatury (zwłaszcza okresu normalizacji) i popkulturowym bohaterom (np. Major Zeman, James Bond). Do jego najważniejszych publikacji należą: praca zbiorowa Historia nowej moderny (Dějiny nové moderny), uhonorowana prestiżową nagrodą Magnesia Litera za rok 2011; wydana wspólnie z Vladimírem Papouškiem książka o przejawach reprezentacji w literaturze czeskiej (Models of Representations in Czech Literary History, 2010), która ukazała się także w rozwiniętym przedruku (Kosmogonia. Alegoryczne reprezentacje "wszystkiego"/ Cosmogonia. Alegoricke reprezentace "všeho"); krytyczna analiza nurtu neoegzystencjalnego poezji czeskiej ("Pokolenie" osamotnionych zawodników, 1991/ "Generace" osamělých běžců, 1991); studium poświęcone współczesnej narratologii (Poszukiwanie języka interpretacji. W stronę współczesnego tekstu prozatorskiego, 1993/ Hledání jazyka interpretace. K modernímu prozaickému textu, 1993). Współtworzył ponadto (m.in. z Lubomírem Doleželem) bogatą serię prac poświęconych kategorii fikcji, "Światy możliwe" ("Možné světy"), a także edycję "Theoretica", wydawaną przez Instytut Czeskiej Literatury Akademii Nauk Republiki Czeskiej. W latach 2002-2005 redagował "Czeską literaturę", jedno z najbardziej rozpoznawalnych, krajowych czasopism naukowych, a wcześniej (w latach 90.) także "Iniciały" ("Iniciály").

Profesor Bílek należy do grona stypendystów wielu prestiżowych programów zagranicznych, m.in. Stypendium Fundacji Mellona, Stypendium American Council of Learned Societies na nauczanie kultur słowiańskich (Brown University, USA); wykładał też w europejskich ośrodkach slawistycznych (Universität Hamburg, University of Glasgow).

Obecnie zasila on gremia przyznające cenione nagrody literackie (m.in. Nagrodę Jaroslava Seiferta, Państwową Nagrodę w dziedzinie literatury). Jest również członkiem rady redakcyjnej poznańskiego czasopisma "Porównania" oraz "Bohemica Olomucensia", Komisji Specjalistów Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej do Spraw Przekładu Czeskiej Literatury Zagranicą oraz czeskiego centrum PEN Klubu, a także współzałożycielem literackiego związku o osobliwej nazwie Stado Czeskich Pisarzy "Mamut" (Hejno českých spisovatelů Mamut).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej