Nabór do Zespołu Monitorującego

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych do zgłaszania się do udziału w Zespole Monitorującym!

Poznań - grafika artykułu
Poznań

Kto może się zgłosić do Zespołu Monitorującego? Osoby z organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, które zajmują się jednym lub więcej z następujących obszarów:

  • zmiany klimatu,
  • ochrona środowiska,
  • ekologia,
  • partycypacja obywatelska.

Organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może zgłosić do Zespołu Monitorującego tylko jedną osobę.

Ile miejsc dla osób z organizacji jest przeznaczonych w Zespole Monitorującym?

Przedstawiciele organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych mają 8 miejsc w Zespole Monitorującym. 2/3 składu wyłaniane jest w głosowaniu preferencyjnym przez same organizacje, a 1/3 poprzez losowanie.

Czym zajmuje się Zespół Monitorujący?

Zadaniem Zespołu Monitorującego jest czuwanie nad zgodnością przebiegu panelu ze standardami oraz zasadami jego organizacji, które zostały ujęte w regulaminie. Zespół Monitorujący realizuje swoje zadanie poprzez:

1) przesyłanie komentarzy, uwag i propozycji poprawek do projektu Regulaminu;

2) monitorowanie zgodności przebiegu Panelu ze standardami i zasadami ujętymi w regulaminie;

3) udział w spotkaniach Panelistów i Panelistek - w spotkaniu inauguracyjnym oraz w części edukacyjnej;

4) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o możliwym naruszeniu standardów lub zasad organizacji Panelu;

5) wzywanie Zespołu Koordynującego do przywrócenie zgodności przebiegu Panelu z zasadami i standardami, jeśli zajdzie taka potrzeba;

6) uruchomienie procedury arbitrażu dla rozstrzygnięcia kwestii spornych, jeśli zajdzie taka potrzeba;

7) czuwanie nad procesem losowego doboru Panelistów i Panelistek;

8) rozpatrywanie wszelkich odwołań od odmownych decyzji Zespołu Koordynującego wobec grup zainteresowanych wystąpieniem w Panelu w charakterze Strony;

9) wyznaczenie Obserwatorów do udziału w spotkaniach Panelu podczas jego zamkniętej części.

Jak zgłosić się do Zespołu Monitorującego?

Zgłoszenia przesyła się na adres email: rmwm@um.poznan.pl Przedłużamy termin zgłoszeń, na które czekamy do 30 grudnia br., do godz. 12:00. W zgłoszeniu prosimy podać:

- imię i nazwisko kandydatki lub kandydata,

- krótkie uzasadnienie, z którego wynika, że organizacja zajmuje się jednym lub więcej z następujących obszarów: zmiany klimatu, ochrona środowiska, ekologia, partycypacja obywatelska,

- krótki biogram kandydatki lub kandydata (jeden akapit).

Załączniki

sieci społecznościowe