Oddział Ochrony Środowiska (TS)

Kompetencje oddziału

  1. Prowadzenie spraw dot. uregulowania gospodarki odpadami (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na transport odpadów).
  2. Prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska przed hałasem (decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, nakładanie obowiązków wynikających z potrzeby ochrony środowiska przez hałasem).
  3. Prowadzenie spraw dot. ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne).
  4. Prowadzenie spraw dot. ochrony powierzchni ziemi (nakładanie obowiązków wynikających z potrzeby ochrony powierzchni ziemi, pozyskiwanie informacji dot. jakości gleby i ziemi).
  5. Prowadzenie obsługi działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn.: "Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu" (przyjmowanie informacji o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, prowadzenie i aktualizacja Bazy Azbestowej).