Oddział Organizacyjno - Finansowy (OF)

Kompetencje oddziału

 • Prowadzenie obsługi sekretariatu.
 • Prowadzenie spraw finansowych.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych.
 • Koordynacja i nadzorowanie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Wydziale.
 • Prowadzenie obsługi dotacji ze sfery "ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".
 • Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 • Prowadzenie obsługi dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi - projekt "kawka - bis".
 • Prowadzenie czynności w zakresie monitoringu miejskich jednostek organizacyjnych: Zarządu Zieleni Miejskiej i Zakładu Lasów Poznańskich.
 • Prowadzenia w Wydziale postępowań administracyjnych, oceny interpretacyjnej i stosowania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
 • Analizowanie zmian prawa oraz informowanie poszczególnych stanowisk pracy  w Wydziale o zaistniałych nowelizacjach, a także po analizie systematyczne wdrażanie nowych regulacji poprzez współpracę z poszczególnymi stanowiskami pracy.
 • Koordynacja i nadzorowanie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania w Wydziale.
 • Dokumentowanie prowadzenia kontroli zarządczej i koordynowanie związanych z nią prac w Wydziale.
 • Prowadzenie za pomocą dedykowanego oprogramowania, zestawienia ryzyka w Wydziale, na zasadach zawartych w Zarządzeniu Prezydenta w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu.
 • Przygotowywanie dyspozycji przekazania środków dla dotacji udzielanych w Wydziale na podstawie oceny rozliczenia dokonanej przez Oddział przyznający dotacje.