Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

W dniu 3 lutego 2004 r. Rada Miasta Poznania uchwałą nr XXXVII/316/IV/2004 przyjęła Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Program ten obejmuje całokształt działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównymi celami programu są:

-         ograniczenie stopnia przestępczości,

-         zmniejszenie poczucia zagrożenia,

-         poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

W programie przywiązuje się duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw, a także znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Miasta Poznania.

W realizacji programu ważne znaczenie ma także usuwanie przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania, obok działań represyjnych, długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych we współpracy ze służbami miejskimi i państwowymi, samorządami pomocniczymi, instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami.

W ramach Miejskiego Programu (...) podejmowana jest realizacja kierunkowych programów cząstkowych, takich jak:

 • Program Szkoła Wolna od Narkotyków i Przemocy (przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich).
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych).

Bardzo ważną rolę spełniają także programy zwiększające poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych i grup mieszkańców. Program Bezpieczne Miasto to działania opierające się na współpracy z samorządami pomocniczymi oraz aktywizowaniu społeczności lokalnych w działaniach zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców:

 • w zakresie określenia zagrożeń szczególnie niebezpiecznych i najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa (tworzenie i aktualizacja map zagrożeń wspólnie z Policją i Strażą Miejską),
 • opracowanie propozycji przeciwdziałania zagrożeniom uznawanym za najważniejsze dla społeczności lokalnych:
  - wspieranie inicjatyw rozbudowy monitoringu lokalnego,
  - wspieranie (wspólnie z Radami Osiedla) inicjatyw zmierzających do tworzenia alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież (doposażenie przyosiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych w stacjonarny sprzęt sportowy).

W ramach realizacji programu Bezpieczne Miasto prowadzone są następujące przedsięwzięcia: Bezpieczna Szkoła, Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste, Dziecko pod parasolem prawa, Powrót z ulicy, które dotyczą następujących kwestii:

 • patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie, subkultury młodzieżowe, sekty),
 • zagrożeń w komunikacji i ruchu drogowym,
 • zagrożeń nadzwyczajnych (pożary, powodzie, katastrofy, zagrożenia chemiczne, ekologiczne).

Celem wspierania działań profilaktycznych i represyjnych podejmowanych przez Policję, budowane są elementy infrastruktury technicznej mające wspierać działanie służb i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz rozszerzana jest baza możliwości alternatywnego spędzania czasu przez młodzież:

 • system monitoringu wizyjnego Miasta Poznania, obejmujący najbardziej zagrożone miejsca,
 • doposażenie kuratorskich ośrodków kuratorskich dla dzieci i młodzieży w sprzęt RTV i AGD oraz sprzęt sportowy,
 • doposażenie osiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych w stacjonarny sprzęt sportowy.

Oprócz realizacji programów prowadzane są liczne działania akcyjne np. "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczny weekend", "Tydzień trzeźwości", "Noc-STOP", "STOP 18".

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej