Miejsce gromadzenia odpadów

Zgodnie z regulaminem właściciel nieruchomości musi:

  • zapewnić na terenie nieruchomości albo w innym miejscu, który ma prawo użytkować, miejsce gromadzenia odpadów (MGO). Musi być ono dostosowane do liczby i typów pojemników niezbędnych do obsługi nieruchomości. MGO powinno spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i innych przepisach powszechnie obowiązujących,
  • utrzymać MGO w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
  • sprzątać odpady wystawione przed nieruchomość lub zalegające w MGO, które nie są odbierane w ramach systemu,
  • w przypadku nieruchomości wielorodzinnych oznakować MGO np. umieścić w miejscu gromadzenia odpadów tablicę informacyjną. Na tablicy powinny być zamieszczone takie informacje jak: zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, adres nieruchomości lub jej części, dla której MGO jest przeznaczone, numer MGO, jeżeli dana nieruchomość ma więcej niż jedno MGO.