Poziomy recyklingu

Do 31.12.2021 r. za system gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Poznania odpowiadał Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej". Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym za lata 2013-2020 znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZM GOAP:

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (goap.poznan.pl)