Poziom recyklingu 2022

Od 1 stycznia 2022 roku gospodarką odpadami na terenie Poznania zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, a nie Związek Międzygminny GOAP. Miasto zgodnie z prawem zobligowane jest do przedstawiania informacji o:

  • osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
  • osiągniętym poziomie składowania odpadów;
  • osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej