Zmiany od 1 lipca 2022 r.

1 lipca 2022 roku weszły w życie nowe Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami w Poznaniu. Obowiązują również nowe umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania. Poniżej podsumowanie najważniejszych informacji.


Co zmieniło się w gospodarce odpadami od 1 lipca 2022 roku?

 • podział obszaru miasta Poznana na sektory (8 sektorów zamiast dotychczasowych 7). Więcej informacji w aktualności: Nowe sektory, nowi wykonawcy - co się zmieni w odbiorze odpadów od 1 lipca 2022 roku?
 • zmiana Wykonawcy (firmy odbierającej odpady). Od 1 lipca na obszarze Sektora V Rataje (FBSerwis Wrocław Sp. z o. o.), a od 1 października również na sektorze IV - Nowe Miasto (FBSerwis Wrocław Sp. z o. o.). Na pozostałych sektorach Wykonawca bez zmian (Remondis Sanitech Poznań Sp. z o. o. )
 • nowe druki deklaracji dla nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych.
 • sposób dostarczenia harmonogramów przez Wykonawcę. Wersje papierowe harmonogramów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. będą dostarczane przez Wykonawców tylko właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele/zarządcy nieruchomości wielorodzinnych, niezamieszkanych oraz rekreacyjnych otrzymają harmonogramy w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w deklaracji. Wyjątek stanowi Sektor IV Nowe Miasto, na którym do 30 września br. harmonogramy nie będą dostarczane przez Wykonawcę, tylko dostępne w zakładce Harmonogram odbioru. Uwaga! Wszystkie harmonogramy odbioru odpadów są zamieszczone na stronie internetowej poznan.pl/odpady w zakładce Harmonogram odbioru.
 • stawka opłaty za pojemnik/worek dla nieruchomości niezamieszanych i mieszanych. Więcej informacji w aktualności: Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości niezamieszkanych od 1 lipca 2022 r.!
 • system workowo-pojemnikowy dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej. Jest możliwość gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) również w pojemnikach. Należy jednak pamiętać, by zakup takich pojemników zgłosić do Miasta mailowo na adres odpady@um.poznan.pl lub telefonicznie na numer: 61 646 33 44, wówczas Wykonawca nie będzie dostarczał worków na te frakcje odpadów. Zmiana systemu workowe na pojemnikowy musi dotyczyć wszystkich frakcji zbieranych selektywnie tj. tworzyw sztucznych i metali, papieru i szkła. W przypadku gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie w workach, wszystko działa na dotychczasowych zasadach, tj. worki w ramach opłaty dostarcza Wykonawca w systemie wymiennym.
 • bioodpady mogą być wrzucane do pojemników brązowych wyłącznie luzem lub w workach biodegradowalnych/kompostowalnych (spełniających normę i oznaczone normą PN-EN 13432:2002).
 • odpady budowlane i rozbiórkowe można gromadzić nie tylko w kontenerach na gruz, ale także w workach typu "big-bag".
 • właściciele nieruchomości mogą oddawać do PSZOK również płyty kartonowo-gipsowe.
 • mycie pojemników (z wyłączeniem kontenerów) na bioodpady raz w roku. Od 1 lipca Miasto, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewniać będzie też mycie pojemników do gromadzenia bioodpadów (z wyłączeniem kontenerów) raz w roku, dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych i mieszanych.

A co się nie zmieniło?

 • sposób naliczania i stawka opłaty za odpady dla nieruchomości zamieszkanych. Zostały utrzymane także ulgi (za kompostownik oraz dla rodzin wielodzietnych),
 • terminy płatności,
 • indywidualny numer konta nadany przez Miasto Poznań, na który trzeba dokonywać opłaty za odpady,
 • obowiązkowa segregacja na 5 frakcji,
 • zasady odbioru odpadów wystawkowych oraz funkcjonowanie Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK, zwanych Gratowozami),
 • częstotliwość odbioru,
 • składanie reklamacji i zgłoszeń dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej