Gratowóz (inaczej Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

Opis

Gratowóz, czyli Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), to pojazd, który jest przystosowany do selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów komunalnych. Pojazd ten kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy. MPSZOK pojawia się w określonych miejscach w wyznaczone w harmonogramie soboty w godzinach od 8:00 do 16:00. Minimalny czas postoju w jednym miejscu to 20 minut.

Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywa się średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do takiego pojazdu można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Nie można oddać:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, np. odpady w dużych ilościach (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów innych niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę), która umożliwia identyfikację odpadu w chwili przekazania,
 • pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli dostarczony przez mieszkańca odpad nie jest odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.

Harmonogram i zasdy funkcjonowania Gratowozu (MPSZOK-u) znajdziesz TUTAJ.

Firma organizująca MPSZOK

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o

ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

tel. 61 811 96 67

e-mail: sekretariat@zzo.pl

www.zzo.pl

Wróć do listy

sieci społecznościowe