Pełnomocnictwa

Pełnomocnik w sprawach podatkowych

Pełnomocnikiem w sprawach podatkowych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada numer PESEL. Oznacza to, że na przykład nie możesz udzielić pełnomocnictwa firmie administrującej nieruchomością, ale nie ma przeszkód, aby pełnomocnikiem był pracownik takiej firmy.


Są trzy rodzaje pełnomocnictw:

  • PPS-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo ma charakter szczególny. W pełnomocnictwie tym trzeba wskazać dokładne czynności, które może wykonać pełnomocnik. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPS-1.
  • UPL-1P - należy dołączyć do deklaracji, jeśli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. W tym zakresie nie wystarczy samo pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji upoważnia jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika np. korygowania deklaracji. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPL-1P.
  • PPD-1 - należy dołączyć do deklaracji, jeśli pełnomocnictwo dotyczy doręczeń korespondencji. Uwaga! W przypadku zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa należy złożyć druk zawiadomienia OPD-1.

Za udzielenie pełnomocnictwa musisz zapłacić 17,00 zł opłaty skarbowej. Opłatę tę można zrobić przelewem na dane, które znajdziesz tutaj

Więcej informacji dotyczących pełnomocnictw można znaleźć na stronie: Pełnomocnicy i przedstawiciele podatkowi | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiebiorcy.

Aktualne druki pełnomocnictw znajdziesz na stronie Formularze (podatki.gov.pl):