Prawo miejscowe

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.:

 • Uchwała nr XLVI/812/VIII/2021 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania
 • Uchwała nr XLVI/813/VIII/2021 - Uchwała szczegółowa
 • Uchwała nr XLVI/811/VIII/2021 - Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych
 • Uchwała nr XLVI/814/VIII/2021 - Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
 • Uchwała nr XLVI/816/VIII/2021 - Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady
 • Uchwała nr XLVI/817/VIII/2021 - Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
 • Uchwała nr XLVI/818/VIII/2021 - Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XLVI/820/VIII/2021 - Podział obszaru Miasta Poznania na sektory
 • Uchwała nr LIII/997/VIII/2021 - Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Uchwała nr LVI/1050/VIII/2021 - Określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Uchwała nr LVI/1051/VIII/2021 - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Obowiązujące od 1 lipca 2022 r.:

 • Uchwała nr LII/968/VIII/2021 - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania
 • Uchwała nr LII/969/VIII/2021 - Podział obszaru miasta Poznania na sektory
 • Uchwała nr LII/970/VIII/2021 - Uchwała szczegółowa
 • Uchwała nr LXIV/1201/VIII/2022 - zmieniająca uchwałę Nr XLVI/814/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
 • Uchwała nr LXIV/1202/VIII/2022 - zmieniająca uchwałę Nr LVI/1051/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Regulaminy Gratowiska (PSZOK), Gratowozu (MPSZOK) oraz Punktów "Drugie Życie Rzeczy" znajdują się na stronie:

Cenniki, regulaminy, harmonogramy (zzo.pl)