Nowe przepisy dotyczące hulajnóg

Od 20 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące poruszania się hulajnogami elektrycznymi, rolkami, wrotkami, czy deskorolkami. Do zmian będą musieli się dostosować zarówno ich użytkownicy, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego.

Zaparkowane hulajnogi eleltryczne - grafika artykułu
Hulajnogi w Poznaniu

W znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym pojawiły się trzy nowe definicje - hulajnogi elektrycznej, urządzenia wspomagającego ruch (np. deskorolki, rolki) uraz urządzenia transportu osobistego (UTO - np. segway, deskorolka elektryczna).

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Wyjątkowo może poruszać się chodnikiem, gdy jest on usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie mu ruchu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, ale tylko pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenia transportu osobistego - UTO

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie mu ruchu.

Urządzenia wspomagające ruch

Jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka). Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności i ustępowaniu pieszym.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

Nie wszędzie można zaparkować hulajnogę elektryczną

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,
  • hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Hulajnogi i UTO w Poznaniu

W Poznaniu nie przewiduje się w najbliższym czasie zmian w organizacji ruchu w związku z nowymi regulacjami. Przynajmniej do czasu dalszych analiz rzeczywistej sytuacji po zmianie przepisów, Miejski Inżynier Ruchu nie przewiduje zakazów wjazdu hulajnóg w poszczególne obszary miasta lub innych ograniczeń w ich poruszaniu się.

Przedmiotem dalszych analiz i współpracy MIR z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu, Policją i Strażą Miejską będzie natomiast kwestia konsekwencji nowych uregulowań prawnych elektrycznych hulajnóg i UTO dla organizacji oraz bezpieczeństwa ruchu w mieście. Dotyczy to m.in. zasadności i możliwości wyznaczania specjalnych miejsc do parkowania. W kwestii usuwania niewłaściwe zaparkowanych hulajnóg z pasa drogowego Zarząd Dróg Miejskich będzie zlecał te prace firmom, które świadczą dla ZDM usługę holowania pojazdów. Odholowane hulajnogi będą składowane na parkingach, na których dziś stoją inne odholowane z pasa drogowego pojazdy. Dyspozycje dotyczące odholowania będą wydawane, tak jak w przypadku innych pojazdów, przez Straż Miejską lub Policję.

W sierpniu zeszłego roku Miasto Poznań podpisało porozumienie z operatorami hulajnóg dotyczące współpracy na rzecz rozwoju alternatywnych systemów transportu na terenie miasta Poznania. Zobowiązuje ono operatorów m.in. do kontrolowania prawidłowość parkowania hulajnóg i usuwania nieprawidłowo zaparkowanych i uszkodzonych urządzeń z terenów publicznych.

RB, ZDM