CIL to program uruchomiony przez Gabinet Prezydenta Miasta Poznania w 2016 roku. Program realizowany jest w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2016r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Polega na współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i powstał z potrzeby rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej.

Program CIL zakłada tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych, rozumianych jako proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności mieszkańców i zdolności do przekształcania środowiska własnymi siłami. Atutem Programu CIL jest możliwość realizacji przez mieszkańców lokalnych inicjatyw oddolnych - które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby lokalne zgłaszane przez wspólnoty.

»Inicjatywy oddolne w ramach Programu CIL realizowane są w ramach regrantingu (art. 16a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) bądź metody organizowania społeczności lokalnej, a nie w myśl art. 19b Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.«


Założenia Centrum Inicjatyw Lokalnych?

- pobudzanie aktywności społecznej oraz tworzenie warunków do rozwoju wspólnot lokalnych,

- działania oparte o diagnozę środowiska lokalnego, mapę zasobów i potrzeb,

- tworzenie kompleksowej oferty skierowanej do określonej terytorialnie grupy docelowej,

- tworzenie przestrzeni sprzyjającej samoorganizacji i integracji mieszkańców.


Co wyróżnia Program CIL?

- połączenie dwóch metod aktywizacji społeczności lokalnych - regrantingu i organizowania społeczności lokalnej,

- wsparcie społeczności w rozwijaniu wspólnych działań i tworzeniu sieci współpracy,

- sieć współpracujących ze sobą podmiotów, które w ramach swoich indywidualnych i wspólnych działań tworzą płaszczyznę do aktywnego udziału mieszkańców w życiu lokalnym, gdzie kreowane i koordynowane są działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni, rozwoju społecznego i partycypacji,

- utworzone sieci współpracy na stałe wspierają rozwój społeczności i tworzenia środowiska zmiany.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej