Zarządzeniem nr 112/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.02.2018r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 30/2018 i utworzono CIL Regrantingowy oraz 7 CILi Lokalnych.

CIL lokalny

Celem CIL Lokalnego jest tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny;
 • wspieranie i umożliwianie ludziom sprawowania kontroli nad własnym życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

CIL lokalny obligatoryjnie musi być prowadzony zgodnie z założeniami metody Organizowania Społeczności Lokalnej.

Organizowanie Społeczności Lokalnej

Organizowanie społeczności jako pracę środowiskową według modelu OSL należy traktować jako długofalowy proces upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności wyrażającej ich podmiotowość (także w znaczeniu społeczno-politycznym) i zdolność do przekształcania środowiska własnymi siłami. Przy czym stworzone w jego ramach sieci współpracy i różnorodne struktury lokalne na stałe wspierają rozwój społeczności, sposoby rozwiązywania przez nią problemów i tworzenia środowiska zmiany.

Model OSL skierowany jest nie tylko do instytucji pomocy społecznej, ale do wszystkich instytucji i organizacji, które działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.


Najważniejsze zadania CIL Lokalnego to:

 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów codziennego życia, zwłaszcza nierozwiązanych problemów lokalnych, wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie powstawania grup obywatelskich,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę.


Założenia współpracy lokalnej

W działaniach na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych powinny być uwzględnione następujące zasady:

Diagnoza - wszelkie działania zaplanowane w ramach CIL powinny być poprzedzone diagnozą bieżącej sytuacji (potrzeb i problemów), przy współudziale mieszkańców, których to dotyczy;

Partycypacja - na każdym etapie realizacji działań włączana jest jak najszersza grupa mieszkańców;

Komunikacja - zapewniony jest stały dostęp do informacji dla wszystkich zaangażowanych w działania CIL;


Komponenty i struktura działań CIL lokalnego

Diagnoza/mapa zasobów i potrzeb - to proces badania oraz analizy sytuacji danej społeczności, zarówno pod względem jej potencjału, jak i potrzeb oraz problemów, w tym ich przyczyn, przejawów i skutków

Aktywizacja - wiąże się z budowaniem sieci powiązań, rozwijaniem wzajemnych kontaktów oraz włączaniem przedstawicieli społeczności lokalnej we wspólne działania

Integracja społeczna - polega na tworzeniu wspólnych wartości, wzorców działania oraz uzgadnianiu poglądów, uwspólnianiu interesów i powoływaniu dożycia wspólnych instytucji.

Edukacja - zwłaszcza nieformalna oraz pozaformalna, ukierunkowana zarówno na poszerzenie wiedzy i umiejętności członków społeczności lokalnej, jak i na pobudzanie ich aktywności.


CILe
lokalne realizują:

 • działania o charakterze informacyjnym:

- budowanie i stała pozytywna promocja wizerunku CIL i jego beneficjentów,

- tworzenie warunków do wymiany doświadczeń

 • działania o charakterze animacyjnym:

- promowanie współpracy sąsiedzkiej w formie np. pikniku sąsiedzkiego,

- organizowanie współpracy partnerskiej,

- zagospodarowanie czasu wolnego,

- wspieranie grup nieformalnych,

- rozwój i wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych,

- inspirowanie mieszkańców do włączania się w ruchy społeczne, inicjatywy lokalne, inicjatywy nieformalne, działalność organizacji pozarządowych, konsultacje społeczne, wolontariat,

 • działania o charakterze edukacyjnym:

- promowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i wolontariatu,

- promowanie aktywnego stylu życia i spędzania czasu wolnego,

- promowanie ruchów społecznych, inicjatyw oddolnych, partycypacji,

- organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań z ekspertami, spotkań tematycznych,

 • działania o charakterze inicjatyw oddolnych:

- realizowanie inicjatyw oddolnych mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb i zasobów społeczności lokalnej,

- warsztaty o tematyce związanej z realizacją inicjatyw oddolnych, tworzenia i realizacji projektów.

 • diagnozowania potrzeb i zasobów społeczności lokalnych;

Realizatorzy lokalnych CIL, oprócz działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i animujących lokalną społeczność, prowadzonych we własnym zakresie, zobowiązani są do realizacji inicjatyw oddolnych wraz z mieszkańcami z terenu objętego działalnością danego CIL, z uwzględnieniem potrzeb i zasobów społeczności lokalnej.

Załączniki