Kolejne sukcesy Stypendystek i Stypendystów Miasta Poznania

Michalina Kowala, Stypendystka Miasta Poznania 2015/2016, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczek i badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, za wyróżniającą się aktywność naukową na arenie międzynarodowej oraz dorobek naukowy w zakresie badania praw użytkowników na platformach internetowych. W 2023 r. Miasto przyznało stypendium w wysokości 10 tys. zł dwunastu osobom. Serdecznie gratulujemy!


Karolina Król, Stypendystka Miasta Poznania 2017/2018, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała Studenckiego Nobla w kategorii Dziennikarstwo i literatura. Konkurs organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów i skierowany jest do studentek i studentów wyróżniających się swoją ambicją i zaangażowaniem w różnych dziedzinach.

Zainteresowania Karoliny Król koncentrują się m.in. wokół badań nad poezją oraz problematyką Holokaustu. Zrealizowała już dwa studenckie projekty grantowe, ma na koncie szereg publikacji i sukcesy w różnych konkursach naukowych. 

***


Michalina Kowala, Stypendystka Miasta Poznania 2015/2016, obecnie doktorantka II roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne, jednogłośną decyzją jury zwyciężyła w krajowym finale francuskojęzycznego konkursu "Ma thèse en 180 secondes". 

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie prowadzonych przez nich badań, charakteryzujących się często dużym skomplikowaniem i złożonością, w przystępny sposób i w ograniczonym czasie trzech minut. Michalina, która do konkursu przygotowała się pod opieką Pani Profesor Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej, zaprezentowała problematykę swojej rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Prawo pokrewne wydawców prasy a dostęp do informacji".

Michalina Kowala będzie reprezentowała Polskę w finale międzynarodowym, który odbędzie się w Wiedniu w czerwcu 2022 r. 

Link do wystąpienia Michaliny Kowali TUTAJ

***


Dr Dawid Rogacz, Stypendysta Miasta Poznania 2011/2012, obecnie pracownik naukowy Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest jedynym naukowcem z UAM, a przy tym spoza nauk przyrodniczych i ścisłych, który znalazł się w gronie 5. badaczy wyróżnionych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia. 

Fot. Adrian Wykrota


Karolina Król, Stypendystka Miasta Poznania 2017/2018, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowała artykuły naukowe w ,,Studiach Humanistycznych AGH" i "Czytaniu Literatury. Łódzkich Studiach Humanistycznych". Tekst Karoliny Król można także przeczytać w wydanej w lipcu 2021 r. przez wydawnictwo Universitas książce "Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej".

***


Rafał Białek, Stypendysta Miasta Poznania 2012/2013, absolwent biofizyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie zatrudniony w projekcie naukowym jako post-doc na Wydziale Fizyki UAM, otrzymał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców na lata 2021-2023.

***


Karolina Król, Stypendystka Miasta Poznania 2017/2018, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została laureatką III edycji konkursu Study@reaserch finansowanego z programu ID-UB przez UAM. Projekt nosi tytuł ,,Między poetą a figurą wolności. O typach recepcji osoby i liryki Osipa Mandelsztama w poezji polskiej po 1956 roku. Rekonesans".

***


Nazwiska czworga Stypendystów i Stypendystek Miasta Poznania znalazły się na liście laureatów i laureatek konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2021:

Dr Piotr Alexandrowicz, Stypendysta Miasta Poznania 2010/2011, został laureatem konkursu START w dziedzinie historii prawa. Obecnie pracuje naukowo w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.

Dr Grzegorz Markiewicz, Stypendysta Miasta Poznania 2011/2012, został laureatem konkursu START w dziedzinie chemii.

Dr Dorota Masłej, Stypendystka Miasta Poznania 2009/2010, została laureatką konkursu START w dziedzinie językoznawstwa.

Dr Dawid Rogacz, Stypendysta Miasta Poznania 2011/2012, został laureatem konkursu START w dziedzinie filozofii. Dr Dawid Rogacz otrzymał w konkursie dodatkowe wyróżnienie - jego osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne.

Trójka nagrodzonych jest obecnie związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia ta znalazła się na drugim miejscu spośród wszystkich uniwersytetów w Polsce pod względem liczby laureatów konkursu.

***


Daniel Sunderland, stypendysta Miasta Poznania 2014/2015, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa w ramach MISH UW, pracownik Instytutu Historii Nauki PAN, w roku akademickim 2020/2021 otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu "Żałoba narodowa w dobie powstania styczniowego w kontekście nierówności płciowych we współczesnych polskich podręcznikach do historii" oraz stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi.

***


Stypendystki Miasta Poznania otrzymały Stypendium Ministra Nauki i Edukacji za znaczące osiągnięcia naukowe, na rok akademicki 2020/2021:

Karolina Król, stypendystka Miasta Poznania 2017/2018, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Martyna Frątczak, stypendystka Miasta Poznania 2015/2016, obecnie studentka weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Rektorzy przedstawili ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Wnioski zostały ocenione przez Zespół doradczy metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie listy rankingowej Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego: 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe i 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.Wysokość stypendium to 17 tys. zł.

***


Od września 2020 r. w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk rozpocznie się realizacja projektu badawczego pt. "Differentiae: ponowne odkrycie wczesnonowożytnej metody prawnoporównawczej wobec rosnącej hybrydowości normatywnej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie Sonatina 4. Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany w Towarzystwie, a jego kierownikiem został dr Piotr Alexandrowicz, doktor nauk prawnych, magister prawa, teologii i prawa kanonicznego, stypendysta m.in. MNiSW, Stypendysta Miasta Poznania 2010/2011.

Projekt badawczy jest poświęcony szczególnemu rodzajowi tekstów prawniczych z XVI-XVIII w., mianowicie "różnicom między prawem cywilnym i kanonicznym" (differentiae iuris civilis et canonici).

***


Sara Shawkat, Stypendystka Miasta Poznania 2015/2016, studentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2020/2021 opublikowała pracę naukową "EZH2 and SMYD3 expression in papillary thyroid cancer" w "Oncology Letters". Ponadto Sara Shawkat zaangażowała się w organizację konferencji:  21st International Congress of Young Medical Scientists  oraz Terapie Celowane Molekularnie w Onkologii.

***


Anna Czombik, Stypendystka Miasta Poznania 2019/2020, obecnie studentka chemii na Wydziale Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Szkoła Nauk Ścisłych, w roku akademickim 2020/2021 realizowała projekt w ramach BESTStudentGRANT: "Karbokation trytylowy jako kaskadowy induktor chiralności w katalitycznej, stereoselektywnej reakcji Dielsa-Aldera" w Zakładzie Stereochemii Organicznej, zaangażowała się w wolontariat w Zakładzie Stereochemii Organicznej Wydziału Chemii UAM, wzięła czynny udział w ogólnopolskiej konferencji - e-Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w ogólnopolskiej konferencji - XVII Wrocławskim Studenckim Sympozjum Chemicznym, prowadziła trzy seminaria przygotowujące licealistów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego do II i III etapu Olimpiady Chemicznej oraz została członkiem Rady Programowej Wydziału Chemii.


Aż 5 Stypendystów i Stypendystek Miasta Poznania otrzymało dofinansowanie projektu w IV edycji konkursu BESTStudentGRANT, realizowanego przez UAM. Konkurs skierowany był do studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - najlepszych maturzystów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy planują realizację swoich pierwszych projektów badawczych.  Kapituła brała pod uwagę pomysł, oryginalność projektu, umiejętność formułowania celu badań i oczekiwanych rezultatów, zaangażowanie i pasję badawczą. Laureaci otrzymają grant w wysokości do 5 tysięcy złotych na realizację autorskiego projektu badawczego. W jego ramach będą mieć możliwość zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy.

Mateusz Drewniak (stypendysta 2019/2020), obecnie student na kierunku Filmoznawstwo i Kultura Mediów na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na UAM.

Tytuł projektu: Programy publicystyczno-kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP. Lata 1989-2020.

Adrian Drozdowski, (stypendysta 2019/2020), obecnie student na kierunku Chemia na Wydziale Chemii na UAM.

Tytuł projektu: Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu.

Hanna Komorowska (stypendystka 2019/2020), obecnie studentka na kierunku Muzykologia na Wydziale Nauk o Sztuce na UAM.

Tytuł projektu: Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le soleil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury (w szczególności światła), a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskie.

Michał Reszel (stypendysta 2018/2019), obecnie student na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych na UAM.

Tytuł projektu: Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych.

Jan Wójcik (stypendysta 2020/2021), obecnie student na kierunku Fizyka na Wydziale Fizyki na UAM.

Tytuł projektu: Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych.

***


Karolina Król, stypendystka 2017/2018, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowała esej ,,Frapujący motyw na gobelinie" o twórczości Tomasza Manna, opublikowany w ,,Twórczości", w numerze 5/2020.


Olga Żyminkowska, stypendystka 2018/2019, obecnie studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (kierunek wiodący filozofia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała Stypendium im. dr. Jana Kulczyka 2020.

.

***


Dr Dawid Rogacz, stypendysta 2011/2012, obecnie pracownik naukowy Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, został laureatem programu stypendialnego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców 2020.

.

***


Jakub Czarny, Stypendysta Miasta Poznania 2020/2021, student Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku lekarskim, został Stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz Obozu Naukowego ADAMED SmartUP 2019/2020, a także uczestnikiem Szkoły Letniej Collegium Invisibile 2020. Jakub Czarny odbył staż w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie i w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Opublikował artykuł w 17. Zeszycie Studentów Biotechnologii "Acta Mygenica" KNSB Mygen UJ "Molekularne podłoże determinacji płci człowieka oraz zaburzenia tego procesu z uwzględnieniem roli wybranych genów". Wystąpił w sesjach studenckich w roku akademickim 2020/2021 na: III Ogólnopolskiej Konferencji "Biotechnologia niejedno ma imię" (prezentacja ustna "Szlak sygnalizacyjny FGF/FGFR jako molekularny cel leków przeciwnowotworowych- przegląd literatury") oraz ogólnopolskiej konferencji "Spotkanie z niespotykanymi - II poznański dzień chorób rzadkich" (prezentacja ustna "Zespół Potocki-Lupskiego jako przykład uwarunkowanego genetycznie zespołu opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Opis dwóch przypadków pediatrycznych na różnym etapie rozwoju.")

***


Sara Shawkat, Stypendystka Miasta Poznania 2015/2016, studentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku lekarskim, w roku akademickim opublikowała pracę naukową "Zasady postępowania w wybranych powierzchownych zakażeniach grzybiczych" w "Wiadomościach Dermatologicznych". Ponadto Sara Shawkat zaangażowała się w organizację konferencji 20th International Congress of Young Medical Scientists i wygłosiła w ramach konferencji pracę "Analysis of SMYD3 and EZH2 genes expression in thyroid cancers".

Sara Shawkat w 219 r. wzięła udział w sesji plakatowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w ramach obchodów 100-lecia akademickich studiów medycznych "Wielopłaszczyznowe ujęcie estetyki twarzy" (wystąpienie "The efficacy of oral isotretinoin in the treatment of various acne variants").

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na przełomie 2019 i 2020 r. odbyła staż w Dziale Tłumaczeń Języka  Polskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

.

***


Anna Czombik, Stypendystka Miasta Poznania 2019/2020, obecnie studentka chemii na Wydziale Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Szkoła Nauk Ścisłych, w roku akademickim 2019/2020 uzyskała tytuł laureatki konkursu BESTStudentGRANT na najlepszy projekt badawczy, uczestniczyła i organizowała XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowego Koła Chemików UAM, wzięła czynny udział w Ogólnopolskim Zjeździe Zimowym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w I Ogólnopolskiej Konferencji online Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przeprowadziła trzy seminaria przygotowujące licealistów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego do II i III etapu Olimpiady Chemicznej, w ramach działalności w Naukowym Kole Chemików przeprowadziła 7 pokazów i warsztatów na Wydziale, w szkołach, przedszkolach i szpitalach.

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygłosiła referaty podczas prestiżowych międzynarodowych konferencji Associations of Human Rights Isntitutes - AHRI: Bruksela i Leuven, Edynburg, Poczdam. W roku akademickim 2019/2020 referat Hanny Wiczanowskiej został przyjęty do wygłoszenia podczas kolejnej edycji konferencji w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Hanna Wiczanowska wygłosiła także referaty podczas dwóch międzynarodowych konferencji organizowanych przez London Centre of Interdisciplinary Research w Atenach i Cambridge (ze względu na pandemię w formie online).

.

***


Stypendyści Miasta Poznania zostali laureatami III edycji konkursu BEST Student GRANT. To specjalny program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki i rozpoczęły studia na UAM. W III edycji do konkursu zgłoszono 27 prac - projektów własnych badań:

Anna Czombik (stypendystka 2019/2020), obecnie studentka chemii na Wydziale Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Szkoła Nauk Ścisłych.

Tytuł projektu: Karbokationtritylowy jako kaskadowy induktor chiralności w katalitycznej, stereoselektywnej reakcji Dielsa-Aldera.

Michał Chęciński, (stypendysta 2018/2019), obecnie student  filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej - Szkoła Nauk o Języku i Literaturze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tytuł projektu badawczego: Społeczeństwo superbohaterów i superbohaterek. Studium o filmowych realizacjach superbohaterskich wizerunków.

.

***


Anna Czombik (stypendystka 2019/2020), studentka chemii na Wydziale Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Szkoła Nauk Ścisłych, w ramach działalności w Naukowym Kole Chemików UAM, organizowała pokazy i warsztaty chemiczne dla uczniów wielkopolskich szkół, przedszkoli oraz małych pacjentów poznańskich szpitali.  Prowadziła także zajęcia na Wydziale Chemii dla licealistów z okręgu poznańskiego, zakwalifikowanych do II i III etapu 66. Olimpiady Chemicznej. Brała również udział jako uczestniczka i orgamnzatorka w ogólnopolskich konferencjach chemicznych.

.

***


Michał Chęciński, (stypendysta 2018/2019), obecnie student  filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej - Szkoła Nauk o Języku i Literaturze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. wziął udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Popkultura. Teksty, praktyki, interpretacje, na której wygłosił referat pt.: (Re)aktualizacja mitu filmowej superbohaterki.

.

***


Stypendystki Miasta Poznania zostały laureatkami II edycji konkursu Best Student GRANT (program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki i rozpoczęły studia na UAM):

Kornelia Głowacka (stypendystka 2018/2019), obecnie studentka I roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych specjalność filologia klasyczna, sinologia.

Tytuł nagrodzonego projektu: "Jednorożec. Studium komparatystyczne  grecko-rzymskich, chińskich, bliskowschodnich oraz afrykańskich wyobrażeń mitycznych i wybrane aspekty ich recepcji".

Karolina Król (stypendystka 2017/2018), obecnie studentka II roku filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Tytuł nagrodzonego projektu: "Czesław Miłosz i Stanisław Barańczak. Paralele i rozejścia na przykładzie recepcji Czarodziejskiej góry Thomasa Manna w twórczości obu poetów".

Hanna Szczepanek (stypendystka 2018/2019), obecnie studentka I roku  English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies (ELTIT) na Wydziale Anglistyki.

Tytuł nagrodzonego projektu: "Badanie wpływu języka angielskiego jako lingua franca na współczesną polszczyznę młodych użytkowników w dyskursie kulturowym na podstawie analizy blogów i mediów społecznościowych".

Olga Żyminkowska (stypendystka 2018/2019), obecnie studentka I roku Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych specjalność filozofia.

Tytuł nagrodzonego projektu: "Filozofia w powieści Milana Kundery Życie jest gdzie indziej. Badania nad pograniczem tekstu filozoficznego i literackiego".

.

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała w 2019 r. grant badawczy ze środków Narodowego Centrum Nauki w Krakowie uzyskanego w konkursie PRELUDIUM 15.  Tytuł projektu: "Klauzula zakazu nadużycia praw - obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki. Rozważania na tle specyfiki systemu strasburskiego"; kwota dofinansowania 62 776 zł. W ramach grantu Hanna Wiczanowska prowadziła badania na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii, gdzie odbyła dwa staże badawcze w okresie maj-czerwiec oraz wrzesień 2019 r.

.

***


Hanna Wiczanowska,  stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskała III miejsce w finale konkursu ewaluacji (motywująco-krytycznej oceny przemówień publicznych) w j. angielskim w ramach finału pięciu krajów nadbałtyckich: Polska, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia organizowanym przez organizację Toastmasters International (najstarszą na świecie organizację zrzeszającą mówców i liderów). Wcześniej zajęła również III miejsce w finale Mistrzostw Polski przemówień improwizowanych.

.

***


Stypendyści Miasta Poznania w roku akademickim 2018/2019 zostali Laureatami Stypendium dla najwybitniejszych doktorantów przyznawane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM:

Hanna Wiczanowska,  stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dawid Rogacz, stypendysta 2011/2012, student studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Była to XI edycja konkursu, na który wpłynęło 180 wniosków z 14 wydziałów UAM. Z tego grona PPNT Fundacji UAM wyłonił 15 stypendystów. Każdy z nich w roku akademickim 2018/2019 otrzyma 15 000 złotych (1500 złotych miesięcznie). Oceniano przede wszystkim zaangażowanie doktorantów w działalność naukową, takie jak wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje, udział w grantach badawczych, czy uzyskane patenty. Ważne były także miejsca w rankingu Dziekanów poszczególnych wydziałów UAM. Na tegoroczne stypendia PPNT przeznaczy 225 000 zł.

.

***


Karolina Król, stypendystka 2017/2018, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w roku akademickim 2019/2020 zdobyła I nagrodę za referat studencki w XLV Konkursie na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego, za pracę ,"Ostatecznie Czarodziejska góra to jest powieść bardzo filozoficzna. Czesława Miłosza wielokrotne lektury". powieści".

.

***


Karolina Król, stypendystka 2017/2018, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowała tekst ,,Kronika miasta Pornic Czesława Miłosza. Polemika ze światopoglądem i historiozofią Juliusza Słowackiego" opublikowany w  ,,Literaturoznawstwie" w numerze 13/2019.


Wojciech Sierocki, stypendysta 2013/2014, student IV roku Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, jeden z założycieli projektu "Leczymy z Misją", którego celem jest pomoc medyczna mieszkańcom Kenii, został laureatem konkursu dla studentów "Młodzi organicznicy XXI wieku". Kapituła konkursu wyłoniła symbolicznych następców Emilii Sczanieckiej, Dezyderego Chłapowskiego oraz Karola Marcinkowskiego.

W grudniu 2018 roku wraz z Janem Nizińskim i Piotrem Filbekiem znalazł się w rankingu "25 przed 25" ("25 under 25") magazynu Forbes. W rankingu znalazły się osoby poniżej 25 roku życia, które - jak wskazują organizatorzy klasyfikacji -  "budują zręby nowoczesnego, otwartego społeczeństwa, gdzie własny biznes jest tylko jedną z dróg osiągania wielkich celów".

.

***


Monika Świderska, stypendystka 2011/2012, obecnie absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, otrzymała stopień doktora nauk medycznych w dniu 19 września 2018 na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem "Wybrane parametry kliniczne i polimorfizmy genów związanych z cytokinami limfocytów T pomocniczych i szlakiem sygnałowym witaminy D jako czynniki predykcyjne przeżycia pacjentów hemodializowanych". Monika Świderska odbyła także roczny staż naukowy na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium w ramach Stypendium Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (Long-Term ERA-EDTA Research Fellowship) w laboratorium nefrologicznym Profesora Hansa-Joachima Andersa.

.

***


Michalina Kowala- stypendystka 2015/2016 została uchonorowana stypendium im. Jana Kulczyka dla najlepszych studentów i doktorantów (edycja 2018). Michalina Kowala jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu i I roku studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. St.Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec. Występowała w Orkiestrze Antraktowej w Teatrze Polskim w Poznaniu. Pasjonuje ją łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i poszukiwanie nowych brzmień. Wykonywała recitale muzyczne w trakcie Festiwalu Poznańskiej Wiosny Muzycznej. W 2016r. nagrała płytę z zespołem Quiet Baloon. Aranżacja i wykonanie utworów M.Jacksona, które znalazły się na płycie spotkały się z dużym uznaniem na wielu festiwalach muzycznych. Koncertuje solo i w towarzystwie zespołu.

.

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała jednorazowe stypendium JM Rektora UAM za wysoką średnią ocen i prestiżowe publikacje naukowe (czerwiec 2018 r.).

.

***


Karolina Król, stypendystka 2017/2018, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w roku akademickim 2018/2019 otrzymała I nagrodę za referat studencki w XLIV Konkursie na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką im. Stanisława Dobrzyckiego, za pracę ,,Barokowa wyobraźnia Stanisława Barańczaka. Manierystyczny Dialog Duszy i Ciała jako głos w sporze o dualizm".


Rafał Świergiel, stypendysta 2015/2016, student IV roku na kierunku: Prawo, Działania i sukcesy w roku akademickim 2017/2018:

1. Współautorstwo artykułu naukowego pt. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K25/99 - kompetencja Narodowego Banku Polskiego do wydawania rozporządzeń i zarządzeń" w publikacji pt. "Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze", numer ISBN 978-83-950934-4-9.

2. Przewodniczący komitetu organizacyjnego VII Kongresu Kół Naukowych UAM "100-lecie odzyskania niepodległości - bilans i perspektywy", ogólnopolskiej konferencji naukowej odbywającej się w dniach 15-17 maja 2018 roku. Wydarzeniami wiodącymi tegorocznego Kongresu były dwa panele eksperckie, w których udział wzięli między innymi: Bronisław Komorowski Prezydent RP w latach 2010-2015, prof. Hanna Suchocka Prezes Rady Ministrów w latach 1992-1993 oraz ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier.

3. Organizator "Turnieju Konstytucyjnego" - konkursu z zakresu prawa konstytucyjnego oraz praktyki konstytucyjnej w Polsce. Celem wydarzenia jest promowanie i podkreślanie rangi jaką odgrywa obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza z 1997 roku wśród przedstawicieli młodego pokolenia (uczniów szkół średnich).

.

***


Piotr Alexandrowicz, stypendysta 2010/2011, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymał Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy 2018. 

Piotr Alexandrowicz otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad historią prawa, w tym publikację monografii naukowej, udział w zagranicznych kongresach naukowych, zagraniczne staże naukowe oraz kierowanie projektami naukowymi.

Stypendystów i stypendystki w dziedzinie nauki wybrała Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca. Gremium to wyłoniło dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

.

***


Monika Świderska, stypendystka 2011/2012, absolwentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Działania i sukcesy w roku akademickim 2016/2017:

Zdobycie Diamentowego Grantu na projekt pt.: "Określenie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) genów związanych z metabolizmem energetycznym oraz ich wpływu na stężenie osoczowe kodowanych przez nie białek u hemodializowych pacjentów",

Ukończenie kierunku lekarskiego z 5 wynikiem na roku i uzyskanie Medalu Uczelni za działalność naukową,

Zdobycie Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017,

Opublikowanie prac:

Grzegorzewska AE, Świderska MK, Mostowska A, Warchoł W, Jagodziński PP. Polymorphisms of T helper cell cytokine-associated genes and survival of hemodialysis patients - a prospective study. BMC Nephrol. 2017 May 19;18 (1):165. Impact Factor: 2.289. Punktacja Min. Nauki: 30.000

Grzegorzewska AE, Świderska MK, Mostowska A, Jagodziński PP. Circulating interferon-?3, responsiveness to HBV vaccination, and HBV/HCV infections in haemodialysis patients. BioMed Research International. In press.

***


Malwina Malinowska, stypendystka 2015/2016, studentka III roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Działania i sukcesy w roku akademickim 2016/2017:

1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemiczej "Superhelisa" 2017- 2 miejsce w klasyfikacji indywidualnej,

2. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biochemiczej "Superhelisa" 2017- 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej,

3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Fizjologicznej "Wielka Synapsa" 2017- 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej,

4. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Fizjologicznej "Wielka Synapsa" 2017- 1 miejsce w klasyfikacji drużynowej,

5. Pełnienie funkcji przewodniczącej Koła Naukowego Fizjologii Żywienia,

6. Uczestnictwo w Kole Naukowym Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i mini-inwazyjnej,

7. Opublikowanie pracy naukowej pt." Single nucleotide polymorphisms in desaturases genes - effect on docosahexaenoic acid levels in maternal and fetal tissues and early development of the child" w czasopismie Journal of Medical Science jako pierwszy autor pracy,

8. Wolontariat w Międzynarodowym Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva!,

9. Działaność w Międznarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA- udział w wielu akcjach profilaktycznych raka piersi i szyjki macicy, edukacji młodzieży w szkołach,pomoc w organizacji akcji profilaktycznych w galeriach itd.

***


Martyna Frątczak, stypendystka 2015/2016, studentka III roku na kierunku Weterynaria. Działania i sukcesy w roku akademickim 2016/2017:

1. Publikacja artykułu przeglądowego Insight into the pathomorphology of the distal border of the equine navicular bone w czasopiśmie Acta Veterinaria Brno 86: 123-132; jako pierwszy autor z wkładem autorskim 87%,

2. Udział w Sekcji Anatomii Zwierząt oraz Sekcji Ichtiologicznej Studenckiego Koła Zootechników i Biologów,

3. Przedstawienie referatu i zdobycie 1. nagrody: "Zróżnicowanie zmian patologicznych brzegu dalszego trzeszczki kopytowej (os sesamoideum distale) koni gorącokrwistych i zimnokrwistych" na XVIII Wydziałowym Sympozjum Kół Naukowych Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych oraz turystyki AGROTUR oraz zdobycie Nagrody Polskiego Towarzystwa Zootechniczego im. Michała Oczapowskiego za wymieniony wyżej referat,

4. Przedstawienie wymienionego wyżej referatu na Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i również zajęcie z nim pierwszego miejsca,

5. Przedstawienie jako współautor w formie posteru pracy pt "Analiza pokarmu kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) z Jeziora Bytyń - wstępne wyniki badań" na I Ogólnopolskim Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych,

6. Przedstawienie jako współautor pracy "Analiza pokarmu kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo) z Jeziora Bytyń - wstępne wyniki badań" na XVIII Wydziałowym Sympozjum Kół Naukowych Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych oraz turystyki AGROTUR, gdzie zdobyła drugie miejsce, oraz na Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie zdobyła wyróżnienie,

7. W ramach działalności sekcji Anatomii Zwierząt jako współautor, badania na temat anatomii drapieżnych, które w formie prezentacji pt. "Przebieg i podział tętnicy trzewnej u wybranych przedstawicieli Carnivora: kota domowego, borsuka europejskiego oraz jenota azjatyckiego" również przedstawiliśmy na XVIII Wydziałowym Sympozjum.

***


Mateusz Ledzianowski, stypendysta 2013/2014, student IV roku na kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej. Działania i sukcesy w roku akademickim 2016/2017:

II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Duszpasterstw Akademickich w piłce nożnej, zorganizowanych na Politechnice Poznańskiej z drużyną Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego,

Współorganizowanie Akademickiej Procesji Bożego Ciała w Poznaniu przy klasztorze oo. Dominikanów,

Od marca 2017 roku - bycie w sztabie organizującym obchody 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce zaplanowane na rok akademicki 2017/2018.


Miłosz Siwak, stypendysta 2016/2017, student II roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego. Osiągnięcia 2016/2017:

- Zorganizowanie kilkudniowego seminarium naukowego dla Klubu Astronomicznego "Almukantarat",

- Uczestnictwo w konferencji nutrigenomicznej pt "Przez żołądek do DNA",

- Organizowanie w ramach Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska warsztatów z Chemii i Medycyny dla dzieci w wieku 6-14 lat,

- Współorganizacja festiwalu Kwiatów i Ziół "Floralia",

- Działalność w ASK "Soli Deo".

***


Hanna Wiczanowska,  stypendystka 2011/2012, absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajęła II miejsce w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych, obronioną w 2016 r.

.

***


Rafał Świergiel, stypendysta 2015/2016, student III roku, kierunek: prawo studia stacjonarne, jednolite magisterskie. Osiągnięcia naukowe w latach 2016 i 2017:

1. Współautorstwo monografii naukowej "Prezydent w Konstytucjach RP"

2. III miejsce w uczelnianym Konkursie Prawa Konstytucyjnego

3. Główny organizator (członek Komitetu Organizacyjnego) VI Kongresu Kół Naukowych. Jest to ogólnopolska konferencja naukowa, która odbyła się w dniach 16-17 maja 2017

4. Stypendysta Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego

5. Stypendysta Rektora UAM dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017

6. Prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Pro Publico Bono"

7. Przewodniczący Komisji Prawnej w Parlamencie Samorządu Studentów UAM

8. Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej "Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski"

9. Organizator ogólnopolskiej konferencji naukowej "Konstytucja USA - teoria i praktyka".

***


Hanna Wiczanowska,  stypendystka 2011/2012, studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w lipiecu 2017 r. wzięła udział w projekcie badawczym Business and Human Rights - Challenges and Opportunities - BHRICO, zorganizowanym przez Human Rights Centre w Zurychu/Szwajcaria we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

.

***


Robert Kwieciński, stypendysta 2014/2015, student studiów magisterskich na kierunku matematyka. Sukcesy naukowe w latach 2016 i 2017:

- zdobycie pierwszej nagrody w internetowej wersji międzynarodowego konkursu matematycznego North Countries Universities Mathematical Competition,

- zdobycie szóstego miejsca w międzynarodowym konkursie Nordic Mathematical Team Contest (jako reprezentant University of Oulu podczas wymiany studenckiej),

- wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej konferencji matematycznej "Oblicze",

- publikacja artykułu w czasopiśmie popularnonaukowym "Delta",

- współorganizacja Wielkopolskiej Ligi Matematycznej Gimnazjalistów,

- udział w kilku innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach matematycznych.

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka studiów doktoranckich na kierunku prawo, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała Stypendium im. Doktora Jana Kulczyka dla najwybitniejszych doktorantów.

.

***


Marcin Spiralski, stypendysta 2013/2014, student studiów magisterskich, geografia, specjalność kartografia i teledetekcja. Osiągnięcia naukowe w 2017 roku:

1. Udział w ekspedycji naukowej "Geopraktyki: Edycja III - w Sercu Eurazji" w Kazachstanie

2. Zdobycie 1. miejsca w kategorii "Wyprawa roku" w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa

3. Artykuł popularnonaukowy w National Geographic Polska Udowadniają, że nauka to sposób na podróżowanie! Właśnie wrócili z praktyk geograficznych w Boliwii

Osiągnięcia naukowe w roku 2016:

1. Otrzymanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii "Student"

2. Członkostwo w Komitecie Okręgowym zawodów Olimpiady Geograficznej

3. Udział w projekcie środowiskowym ośrodka ONCA w Rurrenabaque

4. Udział w badaniach lodowca Charquini Sur

5. Udział w ekspedycji naukowej GEOpraktyki: Edycja II - na stokach Andów

7. Udział w badaniach w ramach projektu NCN nr 2013/11/B/HS3/03905 pt. Przestrzeń przedindustrialna Wielkopolski w XIX wieku

8. Zdobycie III miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich, Inżynierskich i Licencjackich z zakresu kartografii oraz geoinformacji

9. Wygłoszenie prelekcji w trakcie festiwalu podróżniczego "Dni Turystyki".

***


Krzysztof Dwiecki, stypendysta 2016/2017, student Wydziału Prawa i Administracji UAM, zajął III miejsce w III edycji lokalnego (uczelnianego) konkursu z Doktryn Polityczno-Prawnych, zajął III miejsce w Lokalnym Konkursie Prawa Rzymskiego, zajął II miejsce w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Jako wolontariusz wziął także udział w wydarzeniu sportowym Enea IRONMAN 70.3 GDYNIA powered by Herbalife.

***


Dominika Jasik, stypendystka 2012/2013, studentka V roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została obsadzona w jednej z głównych ról w wielkim muzyczno-tanecznym przedstawieniu pn. "Dirty Dancing Show". Spektakl wystawiany na scenach w całej Polsce przygotowany został z okazji przypadającej w tym roku 30 rocznicy premiery filmu "Dirty Dancing".

***


Wojciech Sierocki, stypendysta 2013/2014, student IV roku Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, jeden z założycieli projektu "Leczymy z Misją", którego celem jest pomoc medyczna mieszkańcom Kenii, został laureatem konkursu dla studentów "Młodzi organicznicy XXI wieku". Kapituła konkursu wyłoniła symbolicznych następców Emilii Sczanieckiej, Dezyderego Chłapowskiego oraz Karola Marcinkowskiego.

Nagrodzeni są studentami różnych poznańskich uczelni publicznych z imponującym dorobkiem pracy na rzecz innych. W kategorii "Karol Marcinkowski - filantrop" I miejsce zajął właśnie Wojciech.

Konkurs i Gala "Młodzi Organicznicy XXI wieku" są częścią projektu "Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski" realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską, przy wsparciu Santander Universidades w ramach Banku Zachodniego WBK S.A. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3 października 2016 r. otrzymała Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla najwybitniejszych absolwentów danego rocznika.

.

***


Dawid Rogacz (stypendysta w roku akademickim 2011/2012), obecnie doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UAM oraz student sinologii na UAM, otrzymał grant (ponad 123 tys. zł) z Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego"Chińska filozofia historii". Opis projektu można znaleźć tutaj. Projekt został dofinansowany w ramach konkursu "PRELUDIUM 10" - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Gratulujemy!

***


Dawid Rogacz, Stypendysta Miasta Poznania 2011/2012, obecnie doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UAM oraz student sinologii na UAM, napisał książkę "W stronę radykalnego pluralizmu religijnego", która w kwietniu 2016 r. została wydana nakładem Wydawnictwa Libron.

Autor podejmuje w książce pytanie fundamentalne nie tylko dla naszej kultury, lecz wręcz dla naszej cywilizacji. Pyta mianowicie o możliwość pluralizmu religijnego oraz zarazem próbuje udzielić odpowiedzi możliwie pozytywnej, którą określa mianem radykalnego pluralizmu religijnego. Pluralizm radykalny uznaje tyle prawdziwych dróg, ile jest religii, zachowując je w całości i nie deformując. Każda religia ma własne Real, które jest takie, jak ta religia Je opisuje i jak przeżywają Je dani wyznawcy. Jahwe, Bóg Ojciec i Allah są różnymi Bogami, obok Pełni Istnienia może zaś istnieć buddyjska Pustka. (...) To praca kontrowersyjna i ważna, gdyż możliwość spotkania różnych religii wciąż pozostaje jedną z najważniejszych spraw współczesności.

(fragment recenzji prof. zw. dra hab. Romana Kubickiego).

Dawidowi serdecznie gratulujemy!

***


Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 21 marca 2016 r. otrzymała Stypendium im. doktora Jana Kulczyka za wysoką średnią ocen i wybitne osiągnięcia naukowe. Była to XVII edycja konkursu.

.

***


Miłosz Sroczyński, stypendysta 2012/2013, student III roku studiów pierwszego stopnia z klasy fortepianu dr hab. Macieja Pabicha (Akademia Muzyczna) im. I.J. Paderewskiego), zajął 1. miejsce "Primo Premio Assoluto" na I Międzynarodowym Konkursie Pianstycznym "Citta di Alessandria" (IX.2015), w Alessandrii (Piemont) w kategorii wiekowej do 30 roku życia. Przewodniczącą jury była bardzo utytułowana włoska pianistka, Irene Veneziano.

***


Tomasz Dobiecki, stypendysta 2010/2011, student V roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z drużyną reprezentującą Uniwersytet, zajął 2. miejsce w finałach Mistrzostw Polski w symulacji medycznej. Drużyna reprezentująca Poznań została wybrana podczas zaciętego finału międzyuczelnianego organizowanego 6 maja 2015 w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Finał odbył się 9 maja 2015 r., w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wyjątkowe scenariusze, bardzo wysoki poziom i udział drużyn z całego kraju okazały się wyznacznikiem jakości zawodów, które na stałe wpisały się w kalendarze Uczelni Medycznych w Polsce.

***


Jędrzej Garnek, stypendysta 2011/2012, student IV roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Grzegorz Adamski, stypendysta 2014/2015, student I roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zajęli odpowiednio 25. oraz 54. miejsce, zdobywając tym samym złote medale, w najbardziej prestiżowym konkursie dla studentów matematyki pn. International Mathematics Competition.

Konkurs, którego organizatorem jest University College London odbył się w dniach 27.07. - 02.08.2015, na American University in Bulgaria w Błagojewgradzie w Bułgarii. Międzynarodowe Zawody Matematyczne odbywają się od 1994 roku. Podczas dwóch dni konkursu zawodnicy mają po pięć godzin na rozwiązanie dwóch zestawów zadań. Część najlepszych zawodników otrzymuje złote, srebrne i brązowe medale. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza bierze udział w zawodach od 19 lat, ale jak dotąd zdobył tylko jeden złoty medal - w 1996 roku.

***


Wojciech Sierocki, stypendysta 2013/2014, student III roku Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, jest jednym z założycieli projektu "Leczymy z Misją", którego celem jest pomoc medyczna mieszkańcom Kenii.

W 2015 r. studenci Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przez ponad dwa miesiące pracowali w szpitalach Muthale i Mutomo oraz odwiedzili sierociniec Nyumbani. Studentom udało się także wypełnić 4 tonowy kontener sprzętem o wartości 250 tys. zł, którego zawartość szczęśliwie dotarła do Kenii.

Grupa studentów zaangażowanych w projekt zwiększyła się do 20-stu osób, którzy zamierzają latem 2016 r. powtórzyć zeszłoroczny sukces na jeszcze większą skalę. Gratulujemy im pomysłu, ambicji i zapału. Trzymamy kciuki!

***


Rafał Białek, stypendysta 2012/2013, student III roku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wygrał międzynarodowy konkurs Alltech Young Scientist. Jest to konkurs na pracę badawczą w dwóch kategoriach: undergraduate i graduate.

Konkurs, którego organizatorem jest firma Alltech Inc. (zajmuje się rozwojem różnych metod związanych z rolnictwem, ma swoje oddziały na całym świecie), polegał na przygotowaniu pracy badawczej na wybrany temat z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, biotechnologii i biologii. Rafał wygrał pracą pt.: "Construction of photovoltaic cells based on Rhodobacter sphaeroides reaction centers and titanium dioxide". Przygotowywane przez poznańskiego studenta ogniwa słoneczne składają się z białek wyekstrahowanych z fotosyntetyzujących (wykorzystujących światło jako źródło energii) bakterii purpurowych i porowatej warstwy dwutlenku tytanu, który jest dość szeroko wykorzystywanym związkiem chemicznym, np. w białych farbach albo kremach z filtrem UV.

Do finału zakwalifikowało się łącznie 8 studentów (4 ze studiów I stopnia i 4 ze studiów II i III stopnia). Rafał zajął pierwsze miejsce w regionie Europa/Afryka/Rosja i był jego jedynym reprezentantem. Łącznie z całego świata na konkurs wpłynęło 8800 zgłoszeń.

***


Łukasz Nizio, stypendysta 2011/2012, Wiktoriusz Robaszkiewicz, stypendysta 2012/2013, Jędrzej Garnek, stypendysta 2011/2012 oraz Grzegorz Adamski, stypendysta 2014/2015, wszyscy studenci matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znaleźli się w 9 osobowym zespole reprezentującym uczelnię na 25. edycji Międzynarodowych Zawodów Matematycznych im. Wojciecha Jarnika w czeskiej Ostrawie (27 marca 2015 r.)

W kategorii I (poniżej 22. roku życia), bardzo wysokie 7. miejsce (na 67) zajął Grzegorz Adamski, będąc zarazem jedynym Polakiem w stawce!

W kategorii II (poniżej 25. roku życia), nasi stypendyści zajęli najwyższe miejsca z całej 8 osobowej reprezentacji UAM! Jędrzej Garnek zajął 4. miejsce, Wikotriusz Robaszkiewicz zajął 26. miejsce, a Łukasz Nizio zajął 45. miejsce (na 71).

***


Piotr Żurkowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku 2011/2012, wraz z bratem Tomaszem oraz kolegą z uczelni - Wojciechem Jaśkowskim, wygrał finał Mistrzostw Świata w programowaniu, pn. Hello World Open w Helsinkach w czerwcu 2014 r.

Polska drużyna była jednym z 8 zakwalifikowanych spośród 2500 zespołów finalistą. W finałowej rozgrywce zmierzyli się oni z siedmioma zespołami pochodzącymi z Brazylii, Słowacji, Rosji i Finlandii. Zadaniem zespołu było zaprogramowanie wirtualnego samochodu rajdowego, mającego pokonać szereg torów wyścigowych.

Polscy zawodnicy zwyciężyli w wielkim stylu. Przez cały wyścig prowadzili na punkty okazując się najszybsi i najbardziej zwrotni, by w ostatnim etapie wyścigu zdeklasować rywali i zająć pierwsze miejsce.


***

Miłosz Sroczyński, stypendysta 2012/2013, student III roku studiów pierwszego stopnia z klasy fortepianu dr hab. Macieja Pabicha (Akademia Muzyczna) im. I.J. Paderewskiego), otrzymał III nagrodę w kategorii B na XXIV Roma International Competition. Konkurs odbył się w stolicy Włoch w październiku 2014 r. 


***

Jan Wietrzykowski, stypendysta 2010/2011, student III roku na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej, wraz z członkami Koła Naukowego CybAiR, prowadzonego przez dr inż. Dominika Beltera, otrzymali dofinansowanie z programu Generacja Przyszłości na wykonanie robota - autonomicznego łazika, który weźmie udział w konkursie Robot Intellect 2014 na Litwie. Dyplom wręczył członkom zespołu w czerwcu 2013 r. premier Donald Tusk.

Celem zespołu jest zbudowanie łazika, który samodzielnie będzie w stanie przejechać przez odpowiedni teren nie zjeżdżając z trasy, ani nie wpadając na przeszkody. Po dojechaniu do celu robot musi znaleźć "worek ze złotem", który następnie należy dowieźć do mety. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.robotsintellect.lt/en. Do tej pory, podczas dwóch edycji konkursu, jeszcze żadnej drużynie nie udało się wykonać bezbłędnie zadania, a co za tym idzie -otrzymać głównej nagrody. Poznański zespół chce udowodnić, że zadanie jest możliwe do wykonania.

Dofinansowanie w wysokości 86 tys. zł przeznaczone będzie na zakup najnowocześniejszego sprzętu, umożliwiającego wykonanie zadania.

Przebieg prac będzie można śledzić na stronie www.cybair.put.poznan.pl


***

Dorota Masłej, stypendystka 2009/2010, studentka I roku studiów drugiego stopnia filologii polskiej na UAM, zdobyła Grand Prix III (XXVIII) Konkursu im. Stanisława Dobrzyckiego na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką.

Nagroda została przyznana za pracę licencjacką pt. "Transferre - intelligere - uti. Modlitwa pańska w literaturze staropolskiej (do XVI w.)". Opiekunem naukowym pracy była dr Dorota Rojszczak-Robińska.


***

Aleksander Libera, stypendysta 2011/2012, student I roku prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajął V miejsce w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny".

Organizatorem była Fundacja Utriusque Iuris. Finał, do którego zakwalifikowało się 20 osób z całego kraju (na podstawie prac pisemnych), odbył się 2 czerwca 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. 

W pierwszym etapie finału uczestnicy występowali przed Komisją, odpowiadając na wylosowane pytania z zakresu prawa. W drugim etapie uczestnicy losowali kazusy wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany). Każda ze stron miała 5 minut na wystąpienie przed Komisją (przedstawienie argumentacji) i 2 minuty na replikę. Ścisły finał polegał na przygotowaniu przez uczestników analizy tego samego kazusu.


***

Martyna Piaskowska, stypendystka 2010/2011, studentka II roku MISH na UAM, zdobyła wyróżnienie dla najlepszych wolontariuszy kolegium Akademii Przyszłości w Poznaniu. Martyna już drugi rok jest wolontariuszem Akademii Przyszłości, do jej zadań należy prowadzenie zajęć z dzieckiem, organizowanie eventów, branie udziału w spotkaniach kolegium (1 kolegium to 1 szkoła biorąca udział w programie). Zwieńczeniem każdego roku w Akademii jest Gala Sukcesów, uroczystość, podczas której każde dziecko otrzymuje dyplom z trzema największymi sukcesami z danego roku w Akademii. Podczas tegorocznej Gali Sukcesów przyznawano ytakze wyróżnienia dla wolontariuszy. Wyboru dokonywali liderzy każdego z kolegiów spośród wolontariuszy, z którymi pracowali przez cały rok. Uroczystość miała miejsce 25 maja 2012 r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w poznaniu.


***

Piotr Żurkowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku 2011/2012, oraz Konrad Baumgart, Stypendysta Miasta Poznania 2009/2010, studenci Politechniki Poznańskiej, wraz z kolegą Tomaszem Żurkowskim, zakwalifikowali się do finałów Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu ACM ICPC - najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu informatycznego na świecie. Na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w dniach 14-18 maja 2012 r. odbywały się finały, konkurowało ze sobą 112 zespołów z całego świata. Uczestnicy to doskonali matematycy, informatycy i programiści. Liczy się także umiejętność pracy w zespole.

Udział w finałach ACM ICPC to duży sukces - ostatni raz poznańska uczelnia  dostała się do finałów 12 lat temu.

Na czym polegają zawody? Trzyosobowe drużyny uczestniczące mają około 5 godzin na rozwiązanie od 8 do 12 zadań. Każdy zespół pracuje przy jednym komputerze. Zadania są w formie opowiastek w języku angielskim. Zawodnicy muszą wydobyć z historyjek specyfikację problemu algorytmicznego, ułożyć stosowny algorytm i zaprogramować go w wybranym języku programowania. Tak wykonane zadanie wysyła się drogą elektroniczną do sędziów. O miejscu w końcowym rankingu decyduje liczba rozwiązanych zadań, a w przypadku takiej samej liczby zadań - łączny czas poświęcony na ich rozwiązanie.

Ostatecznie, po kilkugodzinnych zmaganiach, drużyna z Politechniki Poznańskiej zakończyła rywalizację na trzydziestej szóstej pozycji.

Puchar Mistrzostw powędrował do drużyny z Sankt Petersburga, drugie miejsce zajęli studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, a tuż za nimi uplasował się zespół z Moskwy.

Zobacz także: Wyniki zawodów


***

Łukasz Kalinowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2010/2011, student Informatyki i Matematyki na UAM, zajął 1. miejsce na organizowanych we Wrocławiu, w dniach 12-13 maja 2012, X Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych we Wrocławiu. Łukasz drugi raz z rzędu będzie reprezentował Polskę podczas sierpniowych zawodów międzynarodowych w Paryżu.


***

Anna Olczykowska, stypendystka 2010/2011, studentka II roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zdobyła 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej na IX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biochemicznej "SUPERHELISA 2012", org. w Czeszowie w dniach 11-12 maja 2012 r.

W konkursie startowało 12 drużyn (po 3 osoby) reprezentujących polskie uczelnie medyczne. Po dwóch pierwszych etapach (testowym i pisemnym z zadaniami otwartymi) wyłoniono 10 osób do ostatniego etapu - ustnego. Anna Olczykowska wraz z drużyną zajęła 2. miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej 8. miejsce.


***

Łukasz Kalinowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2010/2011, student Informatyki i Matematyki na UAM, na VII Mistrzostwach Polski w Sudoku, organizowanych 22 kwietnia 2012 r. w Warszawie - zajął 8. miejsce. W dniach 1-7 października 2012 będzie reprezentował Polskę podczas VII Mistrzostw Świata w Sudoku oraz XXI Mistrzostw Świata w Łamigłówkach w Kraljevicy w Chorwacji.


***

Łukasz Nizio, stypendysta 2011/2012, student I roku matematyki na UAM, zdobył II miejsce w kat. 105 kg na Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym, które odbyły się w dniach 28-29 kwietnia 2012 r. w poznańskiej Arenie.

We wszystkich trzech bojach Łukasz poprawił swoje oficjalne rekordy życiowe. W przysiadzie, wyciskaniu leżąc oraz w martwym ciągu najwyższe udane podejścia wynosiły odpowiednio 220kg, 165kg i 250kg. W sumie Łukasz uzyskał 635 kg, co wystarczyło by zająć II miejsce w kat. 105 kg (od 93,01 kg do 105 kg). Łukasz trenuje trójbój od września 2011 r.


***

Mariusz Barcz, stypendysta 2009/2010, student III roku na kierunku Finanse i Rachunkowość na UEP, zajął I miejsce w II etapie V Międzynarodowej Olimpiady z Dziedziny "Ubezpieczenia", zorganizowanym w Kijowie w marcu 2012 r.


***

Nasi stypendyści zostali docenieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym im. Wojciecha Jarnika w czeskiej Ostrawie - Jędrzej Garnek, stypendysta 2011/2012, student I roku matematyki na UAM zdobył w konkursie 17. miejsce, Łukasz Kalinowski, stypendysta 2010/2011, student II roku matematyki i informatyki na UAM zdobył 19. miejsce, a Łukasz Nizio, stypendysta 2011/2012, student I roku matematyki na UAM, uzyskał 48. miejsce.

Konkurs odbył się 30 marca 2012 r. i był podzielony na dwie kategorie wiekowe (Jędrzej startował w I kat., tzn. dla studentów pierwszego i drugiego roku, jako delegat UAM). Konkurs polegał na rozwiązaniu 4 zadań w języku angielskim w trakcie 4 godzin.

Zobacz także Wyniki konkursu


***

Adam Ścibior, stypendysta 2010/2011, absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, wraz z kolegami zajął II miejsce drużynowo wśród uniwersytetów na Akademickich Mistrzostwach Polski w Szachach.

Mistrzostwa odbyły się na początku stycznia 2012r. w Katowicach. W zawodach wystartowało 36 reprezentacji uczelnianych, w sześcioosobowych składach plus rezerwowi. 

Prócz Adama i ekipy UAM-u, świetnie zaprezentowali się również studenci Politechniki Poznańskiej zajmując I miejsce w kategorii uczelni technicznych. Trzeci reprezentatnt naszego miasta, Uniwersytet Ekonomiczny, zajał VI miejsce wśród uczelni społeczno-przyrodniczych.

Gratulujemy!


***

Łukasz Kalinowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2010/2011, student Informatyki i Matematyki na UAM, zajął 12 miejsce w ogólnopolskim konkursie "Potyczki Algorytmiczne", organizowanym w dniach 25-26 listopada 2011 r. przez Uniwersytet Warszawski.


***

Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka I roku prawa na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Talent za Talent", org. przez Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis,  w którym kryteriami były m.in.: działalność wolontariacka, udział w rozmaitych warsztatach, szkoleniach i projektach, umiejętności menedżerskie itp. Celem Konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkół średnich i społeczności akademickiej idei rozwoju osobistego, aktywności społecznej na rzecz swojego otoczenia, przywództwa oraz postaw obywatelskich.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: pierwszy obejmuje opisanie swoich osiągnięć, zakresu działalności i aktywności pozanaukowej. Drugi etap podzielony jest na dwa podetapy - pierwszy polega na rozwiązaniu testu interdyscyplinarngo, a drugi stanowi rozmowa z członkami komisji. Ubiegłoroczne rozmowy odbyły się w październiku  2011 r. w Poznaniu i Warszawie.


***

Hanna Wiczanowska, stypendystka 2011/2012, studentka I roku prawa na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała w październiku 2011 r. Nagrodę Wydawnictwa Lexis Nexis za wybitne wyniki w rekrutacji na Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza.


***

Marta Szymoniak, Stypendystka Miasta Poznania w roku akademickim 2009/2010, studentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zajęła I miejsca w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej w ogólnokrajowym etapie Konkursu wiedzy Biochemicznej SUPERHELISA, który odbył się w maju 2011 roku.

Życzymy kolejnych sukcesów!


***

Miło nam poinformować, że Łukasz Kalinowski na XXV Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu (26-27 sierpnia 2011) zdobył 1. miejsce!

Serdecznie gratulujemy!


***

Karol Kaczmarek, stypendysta 2008/2009, absolwent Politechniki Poznańskiej, zdobył główną nagrodę w warsztatach Startup School org. wiosną 2012 r.

Startup School to 8 - tygodniowe warsztaty, podczas których dwuosobowe zespoły tworzą startup (projekt z branzy IT - aplikacja mobilna lub internetowa). Po pierwszej selekcji, w której wyłoniono 5 zespołów, rozpoczęło się tworzenie projektów. Aplikacje zaprezentowane zostały podczas uroczystej gali w kwietniu 2012 r.

Projekt Karola Kaczmarka i Łukasza Rotha geoDIARY (That's My Trip) otrzymał nagrodę główną w postaci kampanii marketingowej o wartości 100 tys. zł. Projekt That's My Trip to mikroblog podrożniczy. Pozwala dzielić się doświadczeniami ze swoich podroży za pomocą aplikacji mobilnej i prezentować je znajomym w interaktywnym dzienniku podróży.


***

Łukasz Kalinowski, Stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2010/2011, student Informatyki i Matematyki na UAM zajął I miejsce na IX Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowanych w maju 2011 roku. Już 26 i 27 sierpnia br. będzie reprezentować Polskę na zwodach międzynarodowych!!!

Trzymamy kciuki!


***

Piotr Alexandrowicz, stypendysta w roku akademickim 2010/2011 ma niespotykane zainteresowanie. Pasją Piotra jest układanie Kostki Rubika, w której to dziedzinie osiąga fenomenalne wyniki. 28 sierpnia 2010 r. na zawodach Polish Nationals 2010 Piotr został rekordzistą świata w pojedynczym ułożeniu klasycznej kostki 3x3x3 jedną ręką z niesamowitym czasem 11,19 sekundy! Wynik ten został pobity dopiero w maju 2011 r. przez Australijczyka Feliksa Zemdegsa, a różnica wyniosła mniej niż na torach Formuły 1 - jedyne  0,03 sekundy. Innym sukcesem Piotra jest rekord Polski z czasem 52,13 sekundy, w pojedynczym ułożeniu Kostki Rubika... stopami. Szczęśliwym rekordzistą został 19 września 2010 r. i tytuł dzierży do dziś.

Cieszymy się osiągnięciami Piotra, życząc mu kolejnych spektakularnych sukcesów w jego niebanalnym hobby!


***

Witold Hoffmann, Stypendysta w roku akademickim 2010/2011, student chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza reprezentował nasz kraj na 42. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej, która miała miejsce w Tokio w dniach 19-28 lipca 2010.

Na starcie stanęło 267 studentów z 68 krajów, spośród których wyłoniono 32 złotych, 58 srebrnych i 86 brązowych medalistów, wręczono również 9 wyróżnień oraz 2 nagrody IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej). Z dumą informujemy, że Witold zajął 46. miejsce w klasyfikacji generalnej (4. miejsce w części praktycznej!) i został srebrnym medalistą Olimpiady.

Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu.


***

Karol Kaczmarek, student Politechniki Poznańskiej, ponownie wyróżnił się na polu młodych naukowców. Jako jeden z dziesięciu studentów z całego świata wziął udział w międzynarodowej konferencji Microsoft Worldwide Partners Conference w Waszyngtonie organizowanej w dniach 10-14.07.2010r.

Gratulujemy i dziękujemy za reprezentację Poznania na arenie światowej! 


***

Kolejny sukces Karola Kaczmarka, Stypendysty Miasta Poznania w roku akademickim 2008/2009, w międzynarodowym konkursie Imagine Cup 2010, w dniach 2-9.07.2010r. Tym razem student Politechniki Poznańskiej uplasował się na drugiej pozycji w kategorii "Internet Explorer 8 Award". 

Gratulujemy!!!

Imagine Cup to konkurs technologiczny dla studentów, którego organizatorem jest firma Microsoft. Corocznie do rywalizacji przystępuje kilkadziesiąt, a w ostatnich latach kilkaset tysięcy uczestników różnych narodowości. Konkurs składa się z wielu etapów, a ostatnim z nich jest finał światowy, rozstrzygany zawsze w innym miejscu globu.


***

Marcin Karczewski, stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2009/2010, student Politechniki Poznańskiej, w lutym 2010 r. zdobył brązowy medal w V - tej Międzynarodowej Internetowej Olimpiadzie Matematycznej.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!!! 


***

Wiktor Pilewski, Stypendysta Miasta Poznania w roku akademickim 2008/2009, zajął pierwsze miejsce w odbywającym się w Paryżu we wrześniu 2009 finale międzynarodowego Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej to inicjatywa organizowana przez Komisje Europejskiej od 1989 roku. Obejmuje on nauki ścisłe, przyrodnicze, technikę oraz także nauki społeczne i ekonomiczne. Szacuje się, że corocznie do rywalizacji przystępuje ponad 30 tysięcy młodych naukowców.


***

Karol Kaczmarek, Stypendysta Miasta Poznań w roku akademickim 2008/2009 (student Politechniki Poznańskiej) w dniach 2-9.07.2009r. wziął udział w finale konkursu Imagine Cup 2009 w Kairze. Zmagania w kategorii "MashUp" zakończył na II miejscu, wyprzedzając tym samym innych młodych naukowców z różnych stron świata.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!!!

Imagine Cup to konkurs technologiczny dla studentów, którego organizatorem jest firma Microsoft. Corocznie do rywalizacji przystępuje kilkadziesiąt, a w ostatnich latach kilkaset tysięcy uczestników różnych narodowości. Konkurs składa się z wielu etapów, a ostatnim z nich jest finał światowy, rozstrzygany zawsze w innym miejscu globu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej