Prof. Michael Burawoy (USA) 24.05.2018

Prof. Burawoy jest od 1983 roku profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (Wydział Socjologii). W latach 1975-1983 prof. Burawoy był także wykładowcą na Uniwersytecie w Chicago i Uniwersytecie w Wisconsin.

Prof. Burawoy jest współzałożycielem i redaktorem czasopisma Global Dialogue, a także redaktorem czołowych czasopism socjologicznych: African Sociological Review, American Sociological Review, American Sociologist Annual Review of Sociology, Contemporary Sociology, Ethnography, Political Power and Social Theory, Qualitative Sociology, South African Sociological Review, Theory and Society, Work and Occupations.

Prof. Burawoy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych socjologów na świecie. Autor i propagator koncepcji "socjologii publicznej" (jest to element, który wyraźnie wprowadził do dyskursu globalnego) - czyli wizji nauk społecznych, które nie stronią od zaangażowania w role eksperckie świadczone np. wobec opinii publicznej. Ważne jest to, że socjologia publiczna zakłada istnienie uniwersalnych praw i uniwersalnej wiedzy socjologicznej, dostrzega równocześnie różnorodność socjologii, widząc w niej wartość. Z drugiej strony jest to wizja socjologii "po coś", czyli takiej, która ma ambicje rozwijania poznania społecznego, które ma być społecznie komunikowane i w związku z tym wartościowe.

W swoich pracach prof. Burawoy zajmował się również kwestiami stosunków społecznych, stosunków przemysłowych, nierówności społecznych, natury postkolonializmu i jego związku ze specyfiką systemu kapitalistycznego, a także kwestiami dylematów przejścia od socjalizmu do kapitalizmu. W latach 90. studiował i opublikował kilka prac związanych z upadkiem Związku Radzieckiego i problemami postsowieckiej organizacji gospodarki i państwa.

W toku prowadzonych przez siebie badań i nauczania opracował teoretyczne metody, które pozwalają wyciągnąć ogólne wnioski z badań etnograficznych i studiów przypadku. Metodologia ta, wskazująca na wyraźną zależność miejsca wytwarzania wiedzy (jej przestrzennej i kulturowej różnorodności) i samego rozwoju dyscypliny, stanowi jedno z kluczowych osiągnięć socjologii prof. Burawoya. Ta orientacja zbliża zainteresowania prof. Burawoya do postaci polskiego socjologa Floriana Znanieckiego, związanego także z tzw. szkołą chicagowską w socjologii i stanowi powód zaproszenia prof. Burawoya na obchody stulecia wydania książki Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego zatytułowanej "Chłop polski w Europie i Ameryce".

Wkład w rozwój socjologii Prof. Burawoya został doceniony przez Amerykańskie i Międzynarodowe Towarzystwa Socjologiczne, które powierzały prof. Burawoyowi kluczowe stanowiska w swoich organizacjach.

Prof. Burawoy wystąpi jednocześnie na konferencji "The Polish Peasant in Europe and America - Symposium 2018", organizowanej przez Instytut Socjologii UAM.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej