Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Plac Kolegiacki

Opis

Nazwa "plac Kolegiacki" pochodzi od kolegiaty farnej św. Marii Magdaleny, która wybudowana została w tym miejscu w XIV wieku. Przez wiele setek lat była symbolem Poznania, ze względu na swoją monumentalną postać i 115 metrową wieżę (do dziś nie ma w Poznaniu tak wysokiego budynku). Kolegiata miała wiele okresów świetności i tyle samo upadków. Trawiły ją pożary, dosięgnął Potop Szwedzki aż w końcu, w 1802 roku została ostatecznie rozebrana decyzją pruskiego cesarza Fryderyka Wilhelma.

Po pięknej i monumentalnej Kolegiacie zostano niewiele, ale dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym od 2016 roku pod przewodnictwem dr hab. Marcina Ignaczaka z Instytutu Prahistorii UAM poznajemy jej niezwykłą historię a także historię mieszkańców Poznania. Najwybitniejsi z nich chowani byli bowiem w kryptach Kolegiaty oraz na cmentarzach zlokalizowanych w sąsiedztwie kościoła.

Po rozbiórce Kolegiaty plac pełnił funkcje handlowe (rynek) i rekreacyjne (łaźnia miejska). Nazywany był także Nowym Rynkiem. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat większą część placu zajmował parking a miejsce to straciło swój historyczny charakter i potencjał turystyczny. W związku z budową obiektu usługowo-biurowego z 3-poziomowym parkingiem, zlokalizowanym przy ul. Za Bramką, zaistniała możliwość realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar staromiejski w Poznaniu" z 2002 r. poprzez rewaloryzację Placu Kolegiackiego. W 2015 roku władze Miasta Poznania podjęły decyzję o jego rewaloryzacji - co wpisuje się w założenia najważniejszych dokumentów strategicznych Miasta Poznania - Miejskiego Programu Rewitalizacji, Programu dla Śródmieścia i Strategii Miasta Poznania 2030.

Rewitalizacja Placu Kolegiackiego przywrócić ma jego świetność.

Konsultacje społeczne

Proces rewitalizacji realizowany jest od początku w ścisłej współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami, liderami społeczności lokalnych, specjalistami z różnych dziedzin oraz stowarzyszeniami miejskimi. Opinie zbierane na etapie wstępnym pozwoliły na przygotowanie wytycznych konkursowych. Konkurs na rewaloryzację Placu Kolegiackiego, ogłoszony przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta rozstrzygnięty został w sierpniu 2016r. Autorem zwycięskiej koncepcji jest pracownia architektoniczna URBANTECH - Krzysztof Urbaniak.

W opinii sądu konkursowego, praca we właściwy sposób stara się powiązać funkcjonalnie i przestrzennie plac Kolegiacki z atrakcyjnymi sąsiednimi wnętrzami urbanistycznymi, tj. skwerem przed wejściem z ulicy Wodnej nazwanym "zaułkiem poetów", dziedzińcem Urzędu Miejskiego oraz przestrzenią przed wejściem do parku Chopina, tworząc logiczny i jednorodny ciąg.

Plac Kolegiacki jako centrum nowego założenia, z obeliskiem na zamknięciu osi zbiegających się wokół placu ulic: Za bramką, Ślusarskiej i ul. Wodnej, tworzy ciekawy i mocny akcent.

Za prawidłowy uznano nowy układ komunikacyjny, bez barier, eliminujący dzisiejszy chaos komunikacyjny. Prawidłowo zlokalizowano fontannę tworząc barierę wzrokową pomiędzy ludźmi siedzącymi przy stolikach a zatoką postojową.

Harmonogram realizacji projektu

Od stycznia 2017 roku opracowywany jest przez pracownię architektoniczną URBANTECH - Krzysztof Urbaniak projekt wykonawczy inwestycji. Rozpoczęcie plac budowlanych planowane jest na koniec 2017 roku a inwestycja ma zostać zakończona, jeśli archeologia nie pokrzyżuje planów, do końca 2018 r.

Stan realizacji

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Wróć do listy