Inwestycje w Śródmieściu na planie Dodaj obiekt - Inwestycje w Śródmieściu

Stary Rynek

Opis

Stary Rynek to prawdziwe "serce" Poznania. To tu trafiają wszyscy turyści, by podziwiać unikatowy renesansowy Ratusz zbudowany według projektu Jana Baptysty Quadro. Ale Stary Rynek to także otaczające go kamieniczki, z których każda ma wyjątkową historię i malownicze domki budnicze, należące w XVIw. do handlujących tam kupców.

Od kilku lat eksperci podkreślali konieczność modernizacji płyty rynku. Taką potrzebę dostrzegają także mieszkańcy miasta: nierówny bruk, niedostateczne oświetlenie a także nadgryziona zębem czasu infrastruktura podziemna i umiarkowana jakość oferty usługowej - to rzeczy które w "sercu" miasta należy poprawić.

tu więcej informacji historycznych :

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/ratusz,41233.html

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/zabytki,poi,2572/domki-budnicze,41222.html

W kwietniu 2014 r. Prezydent Ryszard Grobelny powołał Zespół projektowy ds. modernizacji płyty Starego Rynku w Poznaniu.

W skład zespołu aktualnie wchodzą m.in. Miejski Konserwator Zabytków, wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Estrady Poznańskiej, Plastyk Miejski, p. Jakub Głaz, krytyk architektury oraz przedstawiciele przedstawiciele Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

W 2014 r. wykonana została analiza ukształtowania powierzchni Starego Rynku oraz zebrane zostały dane o stanie technicznym istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, w tym rozpoznane zostały potrzeby i oczekiwania gestorów sieci. Potwierdzono także wówczas, że największy problem stanowi kwestia odwodnienia. płyty rynku oraz okolicznych uliczek.

W ramach prac przygotowawczych do kompleksowej modernizacji płyty Starego Rynku konieczne było w pierwszej kolejności przeprowadzenie obowiązkowych badań archeologicznych. Pierwsze badania sondażowe (wiercenia) zostały wykonane na jesieni 2014 r., a następnie od kwietnia do listopada 2015 prowadzone były przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zasadnicze badania archeologiczne w wykopach wieloprzestrzennych (o łącznej powierzchni 234 m2).

Równolegle z badaniami archeologicznymi w 2015 i 2016 r. eksperci z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej (w ramach Fundacji "Nauka dla Budownictwa") przeprowadzili badania i analizy geośrodowiskowych uwarunkowań przebudowy nawierzchni Starego Rynku oraz zagospodarowania wód opadowych w jego rejonie.

Konsultacje społeczne

W 2015 r., we współpracy Miasta z Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej zorganizowany został konkurs prac semestralnych studentów architektury na wizję zagospodarowania Starego Rynku. Efekt tego konkursu (ponad 20 najlepszych prac) był od połowy sierpnia do końca września 2015 prezentowany na wystawie plenerowej obok Odwachu.

Wystawa stanowiła wstęp i przyczynek do cyklu dyskusji publicznych i konsultacji społecznych na temat przyszłej funkcji, charakteru, sposobu użytkowania i zagospodarowania Starego Rynku.

Pierwsze spotkanie i dyskusja publiczna z cyklu "Nowy Stary Rynek" odbyła się w grudniu 2015, a kolejne trzy dyskusje o odbyły się w marcu, kwietniu i czerwcu 2016 r w Galerii Miejskiej Arsenał.

Wnioski z tych dyskusji posłużyły jako materiał do sporządzenia wytycznych projektowych, dla opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Starego Rynku.

Konsultacje społeczne towarzyszyć będą całemu procesowi przygotowywania i realizacji inwestycji.

Harmonogram realizacji projektu

Rozstrzygnięty został ogłoszony w marcu br. przetarg na "Opracowanie koncepcji rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym".

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym aplikowanie Miasta Poznania o dofinansowanie unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) - co nastąpi w IV kwartale 2017 r.

W ramach przygotowywania PFU oszacowane zostaną także po raz pierwszy przybliżone koszty przebudowy i eksploatacji płyty Starego Rynku.

Równolegle, na podstawie wyników badań Fundacji "Nauka dla Budownictwa" przygotowywane jest tzw. opracowanie uzupełniające, w tym wariantowe koncepcje odwodnienia płyty Starego Rynku, które posłużą jako podstawa do sformułowania warunków i wytycznych dla kolejnych faz projektowania przebudowy. (Wykonawcą opracowania uzupełniającego jest firma Retencja.PL z Gdańska.

W kolejnych etapach prac projektowych zostanie przygotowana dokumentacja techniczna - budowlana, dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa, decyzje (pozwolenie na budowę), uzgodnienia, harmonogramy robót, itp.

Oprócz rozwiązania kwestii technicznych, największym "wyzwaniem" będzie przygotowanie i uzgodnienie z wszystkimi "interesariuszami" (mieszkańcy, użytkownicy lokali, gastronomicy, gestorzy sieci, służby miejskie itp.) takiego scenariusza i etapowania realizacji przebudowy płyty Starego Rynku, który pozwalałby na jego funkcjonowanie mimo prowadzonych prac budowlanych.

Inwestycja prowadzona jest przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Stan realizacji

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 2019 rok.

Wróć do listy