Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+

Tytuł projektu: "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 29 września 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00.

Całkowita wartość projektu: 21.649.427,77 zł

Wydatki kwalifikowalne: 21.649.427,77 zł

Dofinansowanie (75,75%): 16.399.441,51 zł

Okres realizacji: 2015-2020

"Wartostrada" to droga pieszo-rowerowa w dolinie rzeki Warty. Biegnie przez tereny zalewowe łącząc się z układem ścieżek komunikacji poprzecznej. Budowie drogi towarzyszy budowa infrastruktury towarzyszącej: oświetlenia, stojaków rowerowych, ławek, systemu monitoringu miejskiego i oznakowania. Inwestycja realizowana będzie na obu brzegach Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy.

Wartostrada pełnić ma funkcję alternatywnego systemu transportu komunikacji rowerowej, jako uzupełnienie dla publicznego systemu transportu i alternatywa dla komunikacji samochodowej. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków w zakresie infrastruktury rowerowej i potrzeb integracji systemu komunikacji rowerowej na poziomie metropolitalnym.

Planowany projekt, finansowany w większej części ze środków europejskich realizowany jest w ramach projektu P1 ZIT węzłów integracji. Drogi rowerowe będą zlokalizowane w sąsiedztwie kluczowych węzłów komunikacyjnych transportu publicznego Miasta Poznania znajdujących się między innymi przy Rondzie Śródka i Rondzie Rataje.

Odcinki w ramach projektu Wartostrada są na różnym stopniu zaawansowania; część z nich już istnieje, część jest projektowana i dopiero zostanie wybudowana.

Wartostrada zlokalizowana będzie po obu brzegach rzeki Warty od Mostu Przemysła I na południu do Mostu Lecha na północy. Budowę można podzielić na następujące odcinki:

1. Odcinek 1 - wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Przemysła I do Mostu Królowej Jadwigi,

2. Odcinek 2 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu św. Rocha,

3. Odcinek 3 - od Mostu św. Rocha do ul. Czartoria,

4. Odcinek 3A - od Mostu Królowej Jadwigi do Parku w Starym Korycie,

5. Odcinek 4 - od ul. Czartoria do ul. Chwaliszewo oraz do Mostu Chrobrego,

6. Odcinek 5 - równolegle od ul. Szelągowskiej, w Parku Szelągowskim do ul. Serbskiej,

7. Odcinek 6 - od rzeki Głównej do rzeki Cybiny,

8. Odcinek 7 - alternatywny przebieg Wartostrady przy Bramie Poznania ICHOT nad rzeką Cybiną,

9. Odcinek 8 - łącznik Wartostrady z Jeziorem Maltańskim,

10. Odcinek 9 - od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi,

11. Odcinek 10 - od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - w Parku nad Wartą

Budowa Wartostrady na odcinku od rzeki Cybiny do Mostu Królowej Jadwigi - zadanie zrealizowano w czerwcu 2017 r.

Budowa Wartostrady na odcinku wzdłuż ul. Piastowskiej od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I - zadanie realizowane, planowane zakończenie robót luty/marzec 2018 r.

Zakończenie całej inwestycji - wraz z budową oświetlenia i monitoringu - planowane jest w II kwartale 2020 r.

Koordynacja Inwestycji - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania.


Tytuł projektu: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Numer projektu: RPWP.04.04.01-30-0007/16

Partner wiodący: Archidiecezja Poznańska,

Partner: Miasto Poznań

Partner: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wartość całkowita projektu: 9.850.000 zł

Wartość projektu w części realizowanej przez Miasto Poznań: 3.900.000 zł

Dofinansowanie projektu w części realizowanej przez Miasto Poznań: 3.269.950 zł.

Przedmiotem projektu jest renowacja, konserwacja i udostępnienie wnętrza zabytkowego Kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonanie ekspozycji reliktów palatium Mieszka I wraz z Kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Zakres prac przewiduje:

Zadanie nr 1: wykonanie Ekspozycji Palatium i Kaplicy Dobrawy na zewnątrz Kościoła Panny Marii in Summo wraz z zagospodarowaniem terenu oraz systemem informacyjnym dotyczącym całego terenu Ostrowa Tumskiego i odwzorowaniem historycznego przebiegu wałów grodu poznańskiego,

Zadanie nr 2: ekspozycja reliktów, tradycyjna i multimedialna, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz Kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym (w tym multimedialnym) w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci,

Zadanie nr 3: kompleksowa konserwacja i renowacja wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo,

Zadanie nr 4: zabezpieczenie kościoła Panny Marii in Summo przed kradzieżą i zniszczeniem.

W ramach projektu zaplanowano również działania mające na celu udostępnienie obiektu oraz ekspozycji osobom niepełnosprawnym.

Projektów współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.


Tytuł projektu: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu

Okres realizacji: 2017-2018

Wartość projektu: 10 473 241,05 zł

Kwota dofinansowania: 8 539 985,55 zł

Celem projektu jest ochrona, promowanie, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski do dóbr i usług kultury. Zmiana sposobu zagospodarowania zabytkowych budynków Dziecińca pod Słońcem ma na celu podwyższenie jakości oraz rozszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, a przez to wzmocnienie pozycji MDK1 na rynku usług "przemysłów czasu wolnego" w regionie.

Efektem projektu będzie podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie kultury i budowy potencjału województwa. Dzięki projektowi wzmocni się rola Poznania, w tym Dzielnicy Wilda, jako ważnego ośrodka kulturalnego. Projekt wpłynie pozytywnie na zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców.

Projekt zakłada rewitalizację wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu zabytkowych obiektów kompleksu "Dzieciniec pod Słońcem", położonego przy ul. Droga Dębińska 21 wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A 290 decyzją z dnia 8 września 1986r.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace konserwatorskie, budowlane, rozbiórkowe i instalacyjne w obrębie budynków oraz prace drogowe, zieleniarskie i zagospodarowanie ogrodu jordanowskiego. Zadanie inwestycyjne obejmuje obiekty: budynek główny, do którego przylegają od zachodu i wschodu długie podcienia, zakończone niewielkimi budynkami oraz położony na zachód od niego wolnostojący budynek użytkowany obecnie przez dyrekcję Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, a także budowę nowoprojektowanego budynku.

Przedsięwzięcie zakłada przystosowanie obecnego rozkładu funkcji zabytkowego kompleksu dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury (MDK1) i ogrodu jordanowskiego, tj. stworzenie koncepcji, która zapewni harmonijne przenikanie się zabytkowej przestrzeni z nowoczesnymi rozwiązaniami, z uwzględnieniem rozdziału mediów i instalacji budynku, dostosowanie obiektu do obecnych przepisów, zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego, a także udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje odtworzenie stanu pierwotnego podcieni wschodnich, które obecnie są zabudowane i tworzą budynek "D". Zrewaloryzowane podcienia staną się miejscem stałych wystaw i ekspozycji prac malarskich.

Ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni ogrodu jordanowskiego tak, aby mógł się on stać bardziej atrakcyjny, jako miejsce spacerów, wypoczynku, a przede wszystkim miejsce prowadzenia plenerowej działalności kulturalnej. Rewaloryzacja terenów ogrodu obejmuje m.in.: fontannę, dwa boiska do siatkówki plażowej oraz plac zabaw wyposażony w urządzenia integracyjne pozwalające na korzystanie z placu zabaw przez dzieci niepełnosprawne.


Tytuł projektu: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

Okres realizacji: 2018- 2020

Wartość projektu: 1 225 182,67 zł

Kwota dofinansowania: 1 163 923,53

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:

- doskonalenie kompetencji 41 nauczycieli przez szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą eksperymentu,

- przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i zajęć rozwijających kompetencje z informatyki dla 682 uczniów,

- doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki opartych na metodzie eksperymentu w 11 LO z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.


Tytuł projektu: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług

Realizator: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Okres realizacji: 2016-2018

Wartość projektu: 6 833 451,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 808 433,35

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 3 obrębów ewidencyjnych w zakresie budynków i lokali,

- skanowanie i opisanie metadanymi archiwalnych materiałów geodezyjnych oraz zakup niezbędnej infrastruktury do bieżącego skanowania dokumentów (3 skanery, w tym skaner dziełowy oraz skaner formatu A0) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym do tego celu,

- uruchomienie e-usług publicznych w zakresie dot.: obsługi sprzedaży przez Internet produktów dla obywateli, obsługi komorników, obsługi rzeczoznawców, spersonalizowanej obsługi geodetów oraz obsługi narad koordynacyjnych,

- Integracja wykorzystywanych systemów informatycznych celem usprawnienia procesu zarządzania dokumentacją w zakresie czynności administracyjnych prowadzonych przez MODGiK,

- kontrola techniczna w zakresie jakości danych ewidencji gruntów i budników,

- promocja projektu zgodnie z opracowanym planem promocji wraz z dostawą materiałów promocyjnych.


Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Wartość projektu: 20 317 509,13 zł

Kwota dofinansowania: 16 834 427,76 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości i poprawa warunków kształcenia zawodowego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu. Dzięki zakupom pomocy dydaktycznych i urządzeń w sposób znaczący poprawi się jakość bazy dydaktycznej
i szkoleniowej, a przez to atrakcyjność kształcenia. Ponadto zwiększeniu ulegną szanse młodzieży pobierającej naukę w procesie zdobywania pełnych kwalifikacji zawodowych.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego (CKZIU) przy ul. Jawornickiej 1 oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) przy ul. Grunwaldzkiej 200 w Poznaniu, wchodzącego w skład CKZiU (wg. Statutu). Zakres prac obejmuje:

- przeprowadzenie robót budowlanych wewnątrz budynków mających na celu dostosowanie pomieszczeń do nowego wyposażenia;

- doposażenie poszczególnych pracowni i laboratoriów CKZIU oraz CKP w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie;

- przeprowadzenie robót budowlanych na zewnątrz budynku umożliwiających transport maszyn.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany głównie do organizacji zajęć dla młodzieży szkolnej w ramach kształcenia zawodowego, a także dla nauczycieli zawodu oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub przekwalifikować się. Zakupiony sprzęt umożliwi prowadzenie zajęć dla wszystkich grup osób zainteresowanych edukacją mechatroniczną, odnawialnymi źródłami energii, mechaniką, elektroniką i elektryką oraz lotnictwem.

Realizacja projektu będzie prowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy m.in. w zakresie ICT, w zakresie nauk technicznych, a także nauczania eksperymentalnego, umiejętności uczenia się oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Rozwój tych kompetencji zostanie zapewniony uczniom m.in. poprzez zakup środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania stanowiących wyposażenie pracowni tematycznych. Kompetencje w zakresie nauk technicznych zostaną zapewnione poprzez doposażenie pracowni w branży mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno- elektronicznej, chłodnictwa i klimatyzacji.


Tytuł projektu: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu

Okres realizacji: 2017-2018

Wartość projektu: 6 984 431,99 zł

Kwota dofinansowania: 3 823 878,94 zł

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę, przebudowę a także wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne placówki. Projekt przyczyni się do ograniczenia barier dostępu do edukacji,stworzy środowisko sprzyjające uczeniu się,wyposaży uczniów w szeroki portfel kompetencyjny,co w efekcie ograniczy przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zwiększy szanse na zatrudnienie. Projekt zakłada zwiększenie dostępności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wzrost liczby uczniów z niepełnosprawnościami uczących się poza szkołami specjalnymi.


Tytuł projektu:Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: 2017-2018

Wartość projektu: 17 847 433,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 170 318,06

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość  i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy. Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie  obejmuje  osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie  jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Doposażenie  uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu.W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych. W grupie Nauki Zawodu  planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych.


Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Okres realizacji: 2017-2020

Całkowita wartość projektu: 13 363 750,30

Kwota dofinansowania: 12 694 511,48

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin biologicznych i dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z terenu 13 Gmin, Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznań, mieszczących się na obszarze MOF Poznania.

Za pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oferowane będą

  • usługi asystenta rodziny,
  • usługi osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
  • usługi poradnictwa mediacyjnego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi  poradnictwa psychologicznego dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi pedagogiczne i psychologiczne skierowane dla dzieci z rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • powołanie i finansowanie działań 2 rodzin wpierających.

Za pomocą Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu oferowane będą

  • usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
  • usługi psychologiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • usługi pedagogiczne dla rodzin w kryzysie (biologicznych),
  • realizacja poradnictwa mediacyjnego.

Projekt realizowany w partnerstwie z: Ośrodiem Pomocy Społecznej w Buku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwonaku, Ośrodiem Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luboniu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obornikach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rokietnicy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śremie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, Poznańskim Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Fundacją "Dziecko w Centrum" z siedzibą w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej