Miejski Program Rewitalizacji

Miejski Program Rewitalizacji - trzecia edycja 2013

15 października 2013 r. Rada Miasta Poznania przyjęła, Uchwałą Nr LVII/892/VI/2013, Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania - trzecia edycja 2013.

Program ten stanowi aktualizację trzeciej edycji z 2013 r. Został sporządzony zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i obejmuje:

A. obszary miejskie wspierane przez Miasto Poznań poprzez systematyczne działania rewitalizacyjne: aktywizujące i integrujące społeczności miejskie oraz komunalne projekty inwestycyjne tj. Śródka - Ostrów Tumski - Chwaliszewo oraz Jeżyce.

B. obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, których rewitalizacja może być wsparta przez Inicjatywę Jessica opracowaną przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia inicjatywy Jessica, które ma formę zwrotnych pożyczek z gwarancją do wysokości 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i okres spłaty pożyczki do 20 lat. Oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej NBP (obecnie 3,5%), pomniejszonej o tzw. wskaźnik społeczny, który w zależności od wpływu projektu na czynniki społeczne może przyjąć wartość od 0 do 2 pp. Więcej informacji na temat inicjatywy Jessica można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Załączniki


Support for Cities - Ocena i możliwości wdrażania programu rewitalizacji w Poznaniu

"Support for Cities" Projekt URBACT 2002-2006 - Ocena i możliwości wdrażania programu rewitalizacji w Poznaniu. Autor Karsten Gerkens 07.05.2007

Głównym zadaniem ekspertyzy była ocena szans i zagrożeń realizacji strategii rewaloryzacji miasta Poznania, w oparciu o następujące dokumenty:

Plan Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010

Założenia Miejskiego Programu Rewitalizacji

Miejski Program Rewitalizacji - Etap Pilotażowy Śródka

Społeczny Portret Śródki

Informacje na temat Programu "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu"

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Poznania

Przyjęta podczas misji eksperta w Poznaniu metoda pracy obejmowała cykl spotkań merytorycznych, jak równieŜ wizyty w terenie, będące dopełnieniem rozpoczętych wcześniej dyskusji na konkretne tematy dotyczące rozwoju miasta

Rezultaty misji "Support for Cities" to głównie wspólnie wypracowane opinie (punkty widzenia) dotyczące zarówno potrzeb jak i możliwości działania. Te opinie pojawiły się w wyniku różnych wizyt i dyskusji prowadzonych zarówno przed jak i po misji.

Załączniki


Aktualizacja MPR dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych - uchwała 2011

12 lipca 2011 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę nr XV/152/VI/2011 zmieniającą uchwałę Nr LXIX/952/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania.

Zmiana Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania polegała na dodaniu do treści załącznika nr 1.1. i 1.3. dokumentu MPR sześciu nowych obszarów poprzemysłowych zgłoszonych przez osoby fizyczne i prawne do objęcia MPR, po uchwaleniu ww. dokumentu w marcu 2010 r. Podjęcie ww. uchwały umożliwi potencjalnym beneficjentom realizującym projekty na obszarach poprzemysłowych, skorzystanie ze środków Inicjatywy Jessica, zgodnie z założeniami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy tekst MPR-u wraz z załącznikami

Załączniki


Aktualizacja MPR dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych - konsultacje 2011

6 czerwca 2011 r. informujemy, iż Urząd Miasta Poznania w celu umożliwienia potencjalnym beneficjentom, realizującym projekty na obszarach poprzemysłowych, skorzystania ze środków Inicjatywy Jessica, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przystąpił do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych Miasta Poznania, poprzez dodanie do treści załącznika Nr 1.1. i 1.3. programu nowych obszarów poprzemysłowych zgłoszonych przez osoby fizyczne i prawne do objęcia MPR, po uchwaleniu programu w marcu 2010 r.

W związku z powyższym, projekt zaktualizowanego MPR zostanie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 13 do 27 czerwca 2011 r. w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów, pokój 412, od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 15:00; oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/rewitalizacja.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się dnia 21 czerwca 2011 r. o godz. 17:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, przy placu Kolegiackim 17, w Sali Błękitnej.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, do dnia 27 czerwca 2011 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17, pokój 29, w pn. w godz. od 7:30 do 17:00, od wt. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30), drogą elektroniczną na adres email: rewitalizacja@um.poznan.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów

Oddział Rewitalizacji

pl. Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Uwaga: W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania.

Poniżej zamieszczamy projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania.

Załączniki


Miejski Program Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych - 2011

16 marca 2010 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę nr LXIX/952/V/2010 ws. przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania.

Poniżej zamieszczamy tekst MPR-u wraz z załącznikami.

Załączniki


Obwieszczenie o udostępnieniu projektu MPR dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursem na działanie 4.2 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, uprzejmie informujemy o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych Miasta Poznania.

Projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych Miasta Poznania został udostępniony do publicznego wglądu od 22 lutego do 5 marca 2010 r. w Urzędzie Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w Oddziale Rewitalizacji Biura Koordynacji Projektów, pokój 167 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, pod adresem: www.poznan.pl/rewitalizacja.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się dnia 2 marca 2010 r. o godz. 17:00, w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, w sali Białej.

Uwagi do projektu można było składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, do dnia 5 marca 2010 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Poznania (plac Kolegiacki 17, pokój 29, we wt., śr., pt. w godz. od 7,30 - 15,30, w pn. i czw. w godz. od 8,00 - 17,00), drogą elektroniczną na adres email: rewitalizacja@um.poznan.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Poznania

Biuro Koordynacji Projektów

Oddział Rewitalizacji

ul. Stary Rynek 77

61-722 Poznań

Uwaga: W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty, decydowała data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Poznania.

Poniżej zamieszczamy projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych i Powojskowych miasta Poznania, udostępniony do publicznego wglądu od 22 lutego do 5 marca 2010.

ZałącznikiMiejski Program Rewitalizacji - etap pilotażowy - Śródka

7 marca 2006 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania - etap pilotażowy - Śródka.

Załączniki


Założenia Miejskiego Programu Rewitalizacji - 2005

Informujemy, że Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Poznania zakończył opracowywanie Założeń Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPR). Dnia 20 września 2005 r. Komisja Rady Miasta Poznania ds. Rewitalizacji podjęła stanowisko akceptujące ww. założenia.

Załączniki


Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Miejskiego Programu Rewitalizacji - 2005

10 maja 2005 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę RMP ws.przystąpienia do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji oraz powołania Komisji Rady Miasta Poznania ds. Rewitalizacji. Miejski Program Rewitalizacji jest równoznaczny z Lokalnym Programem Rewitalizacji według Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Załączniki